คอร์สเรียน A-Level

หลักสูตรการเรียน A-Level

Advanced Level General Certificate of Secondary Education

         A-level ย่อมากจาก Advanced Level General Certificate of Secondary Education (A-Level)  ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน สำหรับศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในหลักสูตรของสหราชอาณาจักรสำหรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 16-18 ปี โดยเป็นหลักสูตรที่ต่อยอดจากหลักสูตร IGCSE หรือ GCE

        จากประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี 2559 การสอบ IGCSE 5 วิชานั้นไม่สามารถเทียบวุฒิเท่ากับม.6 ได้อีกต่อไป แต่จำเป็นต้องมีผลสอบ AS หรือ A-Level อีก 3 วิชา (ไม่ต่ำกว่า C) อีกด้วย

        A-Level มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยโดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาต่อ 2 ปี A-Level มีวัตถุประสงค์และความคล้ายกับหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ในแง่เนื้อหาที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนเลือกวิชาที่ถนัดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยต่อไป

FREE e-placement test

FREE e-placement test

 

สอบ TOEFL-ITP

สมัครเรียน TOEFL iTP

สมัครเรียน คลิ๊ก!!


REGISTER COURSES

Advance Subsidiary Levels (AS Levels)

หลักสูตรการเรียน A-Level ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ

1. AS Examination(Advanced Subsidiary) โดยทั่วไปคือการเรียนในช่วง Year 12
2. A2 Examination โดยทั่วไปคือการเรียนในช่วง Year 13

          ในกรณีที่นักเรียนเลือกเรียนเฉพาะ AS จะได้ Credit เท่ากับกึ่งหนึ่งของ A-Level โดยนักเรียนส่วนมากเรียน AS 4 วิชาและ A2 3 วิชา เนื่องจากมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศส่วนใหญ่ต้องการผลสอบ A2 3 วิชาเป็นอย่างน้อย(ในไทย ต้องการอย่างน้อย AS 3 วิชาขึ้นไป) การที่จะสอบให้ผ่านในหลักสูตรA-Level ผู้สอบต้องนำผลการศึกษาที่สอบผ่าน 3 วิชารวมกับผล IGCSE 5 วิชาไปขอเทียบวุฒิการศึกษาและยื่นสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้โดยจะนำผลที่ได้ไปยื่นศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

         ในปัจจุบันมีหลายองค์กร (Examination Board) ทำหน้าที่ออกข้อสอบ A-Level ได้แก่ CIE, OCR, Edexcel และ AQA แต่ละองค์กรจะมีลักษณะการออกข้อสอบที่ต่างกันไป

Advance Levels (A Level)

หลักสูตรการเรียน A-Level มีรายวิชาให้เลือกสอบจาก 5 กลุ่มวิชา อันประกอบไปด้วย

1. กลุ่มวิชาภาษา (Language)
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities & Social Science)
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science)
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)
5. กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative, Technical and Vocational)

หน่วยงานจัดสอบ A-Level ในประเทศไทย

          หน่วยงานที่รับผิดชอบในการรับสมัครและจัดสอบ A-Level ในประเทศไทยคือโรงเรียนนานาชาติที่สอนโดยใช้ระบบอังกฤษแต่ละแห่ง โดยทำการเปิดสอบสำหรับนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนของตนเท่านั้นอย่างไรก็ตาม หากบุคคลภายนอกต้องการสอบ A-Level บางโรงเรียนก็ยินดีเปิดโอกาสให้เข้าสอบได้ ที่รู้จักกันดีได้แก่ Harrow International School และในปี 2560 นั้น British Council ก็รับสมัครสอบ AS และ A-Level สำหรับบุคคลทั่วไปด้วย

         สำหรับรายวิชาที่ Englican International เปิดสอน A-Level นั้นเปิดสอนแบบ Private class เพื่อเน้นเรียน content แบบเน้นๆ chapter by chapter (Estimated 1.5-2 hr per chapter) และฝึกทำ past paper (paper : 4 hr) โดยเน้นการเขียนคำตอบแบบเชิงวิชาการในลักษณะที่ถูกต้อง โดยทีมคณาจารย์ที่จบตรงสายและมีเทคนิคมากมายที่สามารถใช้ได้จริง

โดยมีรายวิชาที่เปิดติว A-Level ดังนี้

1. Biology
2. Business Studies
3. Economics
4. Chemistry
5. Mathematics
6. Physics
7. Studies English as a First Language (EFL)

GED และ A-level แตกต่างกันอย่างไร

ควรเลือกเรียนอันไหนดี ? 

 

                 ระบบเทียบวุฒิ GED และ A-level คือการเทียบวุฒิในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ High school โดยระบบ GED เป็นระบบการเทียบวุฒิจากสหรัฐอเมริกา โดยประเทศไทยให้หลักสูตร GED นี้ เทียบเท่าสายศิลป์-คำนวณ ซึ่งปกติแล้ว มีการสอบด้วยกัน 4 วิชา โดยเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการอ่านเพื่อตีความเชิง Literature และมีการเขียน essay ถือว่าท้าทายพอสมควรสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่ไม่ค่อยแข็งแรง ทว่า ถ้าเทียบกับหลักสูตร A-level แล้วนั้น ความยาก ยังห่างกันอยู่มาก เพราะในระบบ A-level ที่เป็นหลักสูตรจากประเทศอังกฤษ จะมีความยากเทียบเท่ากับ มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 โดยจะต้องผ่านการจบหลักสูตร  IGCSE (ขั้นต่ำ 5 วิชา ) มาก่อนหน้านี้ด้วย โดยจะสอบที่ 3 วิชา โดยจะเทียบเท่าการเรียน สายวิทย์ – คณิต รูปแบบการสอบจะเป็นการเขียนตอบและ ข้อสอบปรนัย

                 โดยที่ นักเรียนสามารถเรียนทั้ง 2 ระบบนี้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)ได้ในระบบ Home school ซึ่งทาง Englican International มีหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้ง 2 ระบบนี้ เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ที่อยากเทียบวุฒิ โดยที่ไม่ต้องเรียนในโรงเรียน แต่ว่า ทั้ง 2  ระบบนี้ มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ผู้เรียนสามารถศึกษาได้จากตารางนี้

 

หลักสูตร GED A-level
ชื่อเต็ม General educational
development
Advanced level certificate of
secondary education
หลักสูตรจากประเทศ 4 วิชา
Math , science , social studies
(US history) , RLA (English)
3 วิชา
เลือกสอบในระบบ As หรือ A2
เกณฑ์การจบการศึกษา 145จาก 200 คะแนน
(ในปี 2020 เกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยบางที่
คือ 165 ทุกวิชา)
เกรด C ขึ้นไป เทียบเท่า
A* ,A , B , C ,D , E
การสมัครสอบ สอบได้ทุกวัน ถ้าไม่ผ่านเกิน 3 ครั้ง
จะโดน banned 2 เดือน
สอบได้ 2 ช่วง
May-June และ OCT – Nov
ระยะเวลาในกรทราบผล คะแนนสามารถรู้วันที่สอบได้เลย 2-3 เดือน
อายุในการสมัครสอบ 16 ปี ไม่จำกัด แต่ต้องผ่าน
หลักสูตร IGCSE มาก่อน
การเทียบเกรด
เกรด A* ต้องมีคะแนน 90% ขึ้นไป
เกรด A ต้องมีคะแนน 80-89%
เกรด B ต้องมีคะแนน 70-70%
เกรด C ต้องมีคะแนน 60-69%
เกรด D ต้องมีคะแนน 50-59%
เกรด E ต้องมีคะแนน 40-49%
*เกณฑ์ผ่านคือ C
ลักษณะข้อสอบ ปรนัย ยกเว้นวิชา RLA ที่เป็นการ
เขียน Essay
อัตนัย
เรียนหลักสูตรการแพทย์

ในไทยไม่รับวุฒินี้ในการเรียน
คณะแพทย์ศาสตร์

ยกเว้น หลักสูตรแพทย์ศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง

โดยใช้ GED165 ทุกวิชา

 

หลักสูตรแพทย์ต่างประเทศ
เช่น University of Lubin ,
Poland
University of Aberdeen

ต้องสอบวิชา
Math or Physics เกรดขั้นต่ำ A
Biology เกรดขั้นต่ำ A
Physics เกรดขั้นต่ำ A

เพื่อเทียบเท่าเกรด 3.5

A-Level Course

            A-level stands for Advance Level General Certificate of Secondary Education (A-Level) which is established for preparing the student to study in a higher degree in British universities. The age range of students who take this exam is required to be 16-18 years. This exam is the extended level of IGCSE or GCE.

           According to Government Education Department, the results of 5 subjects in IGCSE are no longer qualified to be comparable with Grade 12 graduation certificate meaning that the students must take AS or A-Level for 3 more subjects (the result of each subject is not lower than C). Its purpose is similar to International Baccalaureate (IB) in terms of various choices of subjects for students to choose according to their preferences.

A-Level is classified into 2 main parts

1. AS Examination (Advanced Subsidiary) which covers the study to Year 12
2. A2 Examination which covers the study to Year 13

Students who choose to study only AS will earn their credits which are half of A-Level. Most students choose to study in AS for 4 subjects and A2 for 3 subjects because most international universities require the A2 scores at least 3 subjects (Thai universities also require at least 3 subjects). To complete the exam, students must submit 3 A-Level subjects and 5 IGCSE subjects to gain high school level graduation certificates before submitting the certificate for a bachelor degree admission in the universities.

Currently, several organizations (Examination Board) including CIE, OCR, Edexel, and AQA are responsible in proceeding the test of A-Level that their formats are different.

A-Level provides 5 main subjects which consist of

1. Language
2. Humanities & Social Science
3. Science
4. Mathematics
5. Creative, Technical, and Vocational

           Examination board in Thailand is responsible for A-Level registration and exam. The organization refers to international schools which provide the exam for their students; however, outsiders can take the exam in a particular international school such as Harrow International School in 2018 or British Council also opens for exam registration for both AS and A-Level for all candidates.

           Englican International opens A-Level in Private Class that students can focus on the contents (chapter by chapter for estimated 1.5-2 hours per chapter) and the course provides the student to do the past paper exam practice. We focuses on analytical and technical answers guided by our experts majoring in the specific fields.

Our course consists of;

1. Biology
2. Business Studies
3. Economics
4. Chemistry
5. Mathematics
6. Physics
7. Studies English as a First Language (EFL)

สอบ TOEFL-ITP

สมัครเรียน TOEFL iTP

สมัครเรียน คลิ๊ก!!

ติดต่อสอบถาม