หลักสูตรการเรียน BMAT

Biomedical Admission Test

          BMAT หรือ Biomedical Admission Test เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ซึ่งจัดสอบปีละ 1-2 ครั้งในช่วงเดือน September และ October ของทุกปี ซึ่งรายละเอียดของการสอบมีดังนี้

BMAT Section I : Aptitude and Skills คะแนนเต็ม 9

Generic skills in problem solving, understanding argument, and data analysis and inference

BMAT Section II : Scientific Knowledge and Applications คะแนนเต็ม 9

The ability to apply scientific knowledge typically covered in school Science and Mathematics

BMAT Section III : Writing Task

มี 2 คะแนน: คะแนนด้าน Grammar and Structure : A B C D E (A คือคะแนนเต็ม)
คะแนนด้าน Idea & Valid Evidence : คะแนนเต็ม 5
The ability to select, develop and organize ideas, and to communicate them in writing, concisely and effectively

 

 


REGISTER COURSES

Englican International เปิดติว BMAT course private โดยมีแผนการเรียนการสอนดังนี้

BMAT Section I : Aptitude and Skills : 20 hrs
BMAT Section II : Scientific Knowledge and Applications : 20 hrs
BMAT Section III : Writing Task : 20 hrs

BMAT

BMAT or Biomedical Admission Test is the exam evaluating the student knowledge and potentials in relation to medical science. The exam is held once or twice a year which occurs mostly between September and October a year. The contents of exam can be classified into the sections below;

– BMAT Section I: Aptitude and Skills (9 marks in total)

Generic skills in problem solving, understanding argument, and data analysis and inference

– BMAT Section II: Scientific Knowledge and Applications (9 marks in total)

The ability to apply scientific knowledge typically covered in school Science and Mathematics

– BMAT Section III: Writing Task

This part has 2 types of marks:

1. Grammar and Structure score is ranged from A B C D E (the highest to the lowest)
2. Idea & Valid Evidence (5 marks in total)

The ability to select, develop and organize ideas, and to communicate them in writing, concisely and effectively

Englican International opens BMAT private course that it has the modules of teaching listed below;

BMAT Section I: Aptitude and Skills: 20 hours
BMAT Section II: Scientific Knowledge and Application: 20 hours
BMAT Section III: Writing Task: 20 hours