เรียน BMAT ที่ Englican

คอร์สเรียน BMAT

หลักสูตรคอร์สเรียน BMAT

Biomedical Admission Test

          BMAT หรือ Biomedical Admission Test เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ซึ่งจัดสอบปีละ 1-2 ครั้งในช่วงเดือน September และ October ของทุกปี ซึ่งรายละเอียดของการสอบมีดังนี้

BMAT Section I : Aptitude and Skills คะแนนเต็ม 9

Generic skills in problem solving, Understanding argument (2020 updated) 

BMAT Section II : Scientific Knowledge and Applications คะแนนเต็ม 9

The ability to apply scientific knowledge typically covered in school Science and Mathematics

BMAT Section III : Writing Task

มี 2 คะแนน: คะแนนด้าน Grammar and Structure : A B C D E (A คือคะแนนเต็ม)
คะแนนด้าน Idea & Valid Evidence : คะแนนเต็ม 5
The ability to select, develop and organize ideas, and to communicate them in writing, concisely and effectively

FREE e-placement test

BMAT Practice Tests


REGISTER COURSES

Englican International เปิดติว BMAT course private โดยมีแผนการเรียนการสอนดังนี้

BMAT Section I : Aptitude and Skills : 20 hrs
BMAT Section II : Scientific Knowledge and Applications : 20 hrs
BMAT Section III : Writing Task : 20 hrs

รายละเอียดการสอบ BMAT

การสอบ BMAT แบ่งออกเป็น 3 พาร์ทหลักๆ ดังนี้

1. Aptitude and Skills (วิชาความถนัดและทักษะแพทย์) 60 นาที

2. Scientific Knowledge and Application (ความรู้และการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์) 30 นาที

3. Writing Task (หัวข้อการเขียน Essay) 30 นาที

 องค์ประกอบของข้อสอบ BMAT จะมีส่วนประกอบดังนี้

 

หมายเหตุ: ในปี 2020  มีการเปลี่ยนแปลงของ ข้อสอบ BMAT ดังนี้

 • จะเปลี่ยนชื่อจาก Aptitude and Skills เป็น Thinking skills
 • เปลี่ยนจาก 35 ข้อ เป็น 32 ข้อ แต่เวลายังคงเหลือเหมือนเดิม 60 นาที
 • เปลี่ยนจาก 3 subsections เหลือ 2 subsections โดยการตัด data analysis and inference ที่เป็นโจทย์ Passage ยาวออก
 • เปลี่ยนสัดส่วนของจำนวนข้อของ 2 subsections ที่เหลือโดยเป็นข้อสอบแนว problem solving 16 ข้อ และเป็นแนวข้อสอบ Understanding argument อีก 16 ข้อ
 • Section 2 Scientific knowledge and applications และ Section 3 Writing task ยังคงเหมือนเดิม

รายละเอียดคอร์สเรียน BMAT ที่ Englican International

 • รูปแบบการเรียนการสอน

รูปแบบการเรียนในคอร์สเรียน BMAT จะเน้นไปที่ความเข้าใจของตัวผู้เรียนเป็นหลัก เนื่องจากเป็น course private จึงสามารถเน้นในเนื้อหาที่ผู้เรียนไม่เข้าใจ และเจาะลึกถึงเทคนิคต่างๆในการทำข้อสอบ ทั้งนี้ตัวอาจารย์ยังมีการติดตามผลการเรียนอย่างใกล้ชิดโดยการมอบหมายหัวข้อให้ศึกษาเพิ่มเติม หรือ ทำการบ้าน จะช่วยพัฒนาศักยภาพของตัวผู้เรียนใหดียิ่งขึ้นโดยการเรียนแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชม.

 • ลักษณะเนื้อหาและการสอนของ Part 1

เนื้อหาของคอร์สเรียน BMAT จะเกี่ยวข้องกับความถนัดแพทย์โดยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการใช้เหตุผลและทักษะในการตอบคำถามจากสาเหตุ หรือหลักฐานที่มี ซึ่งการที่จะทำคะแนนได้ดีในพาร์ทนี้ ทางตัวอาจารย์จะเน้นความคุ้นเคยและวิธีคิด หรือหลักการต่างๆ เพื่อสามารถตอบคำถามลักษณะนี้ได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ

 • ลักษณะเนื้อหาและการสอนของ Part 2

เนื้อหาคอร์สเรียน BMAT จะเกี่ยวข้องกับวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมด คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ โดยแต่ละคำถามจะเน้นการประยุกต์ใช้หลายหัวข้อที่เชื่อมโยงกัน ดังนั้นทางตัวอาจารย์จะเน้นความรู้ครอบคลุมทุกเรื่อง เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ และเชื่อมโยงหัวข้อเนื้อหาเข้าด้วยกันเพื่อตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง

 • ลักษณะเนื้อหาและการสอนของ Part 3

เนื้อหาในส่วนนี้ของคอร์สเรียน BMAT จะเป็นการเขียนเชิงวิชาการที่ต้องอาศัยทักษะในการเขียนขั้นสูง เพราะจะต้องสมารถถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจได้ ทั้งหลักภาษาและโครงสร้างของประโยคต่างๆ ซึ่งในหัวข้อทดสอบจะถูกแบ่งเป็นหัวข้อเขียนที่เกี่ยวข้้องกับการแพทย์ หรือ เป็นหลักปรัชญาทางวิทยาสตร์ ของบุคคลสำคัญต่างๆ ดังนั้น เพื่อที่จะทำคะแนนให้ได้ดี จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการเขียนที่ถูกต้องจากอาจารย์ และความคุ้นเคยในการให้เหตุผลและการอธิบายอย่างละเอียดถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

 • สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อจบหลักสูตร

ผู้เรียนจะจบหลักสูตรคอร์สเรียน BMAT ของทางสถาบัน จะได้รับเทคนิคในการทำโจทย์ที่ถูกต้อง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจ นอกจากนี้ความคุ้นเคยในเนื้อหา และการทบทวนสม่ำเสมอที่ได้จากการเรียนจะทำให้ตัวผู้เรียนสามารถดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้ให้เต็มที่และสามารถได้คะแนนตามที่ต้องการได้

คะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนทำได้

11.4 – 11.7

เหตุผลที่ควรสมัครคอร์สเรียน BMAT ที่ Englican International

          เนื่องจากการสอบ BMAT เป็นการสอบที่ต้องอาศัยการทบทวนบทเรียน และความถูกต้องของเนื้อหา ดังนั้นตัวอาจารย์จำเป็นที่จะต้องมีความคุ้นเคยกับเนื้อหา และมีประสบการณ์ในการสอน จุดเด่นที่แตกต่างกับที่สถาบันอื่นๆจึงมีดังนี้

 • อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความรู้ความสามารถ ซึ่งล้วนแล้วแต่จบป.โท และเอก ในต่างประเทศ แตกต่างจากบางสถาบันที่ใช้อาจารย์ป.ตรี หรืออ.ฝึกสอน
 • เนื้อหาในการสอนมีมาตรฐาน เพราะตัวอาจารย์ผู้สอนมีการอัพเดทเนื้อหาให้ตรงต่อการสอบทุกปี และตรงจาก officials
 • บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นส่วนตัว ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก เนื่องจากเป็นคอร์ส Private
 • ผลการสอบของตัวนักเรียนเป็นไปตามเป้าหมายหากมีการทำตามที่อาจารย์แนะนำอย่างสม่ำเสมอ

เกณฑ์ในการชี้วัดคะแนนเฉลี่ย BMAT เมื่อเทียบกับนักเรียน Englican International

             คะแนน BMAT จะถูกแบ่งออกเป็นคะแนน SCALE ซึ่งมีทั้งหมด 3 พาร์ท โดยในพาร์ท 1 และ  2 คะแนนเต็มจะอยู่ที่ 9 ในขณะที่พาร์ทที่ 3 คะแนนเต็มจะอยู่ที่ 5A ซึ่งคะแนนของ PART 1 (ความถนัดแพทย์) จะมีคะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าสอบอยู่ที่ 4.5 จัดว่าเป็นคะแนนในระดับมาตรฐาน ซึ่งผู้เข้าสอบอาจจะทำได้คะแนนต่ำกว่านี้ประมาณ 0.5 หรือ 1.0 ในขณะที่ PART 2 (วิชาด้านวิทยาศาสตร์) เนื้อหาค่อนข้างยากและเยอะ คะแนนนเฉลี่ยนของนักเรียนจึงได้ประมาณ 4.0 โดยผู้เข้าสอบอาจจะทำได้คะแนนต่ำกว่านี้ประมาณ 0.5 หรือ 1.0 เช่นเดียวกัน และ PART 3 (หัวข้อเรียงความ) ซึ่งคะแนนเต็ม คือ 5 คะแนน และคะแนนโครงสร้างทางภาษามากที่สุด คือ A และต่ำที่สุดคือ E  ผู้เข้าสอบทำคะแนนในพาร์ทนี้ได้ประมาณ 2.5C ซึ่งอาจจะทำคะแนนได้น้อยกว่านี้ 0.5 คะแนน

             ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนของนักเรียน Englican International ทางขวามือ คะแนนจะสูงกว่าในทุก PART อยู่ประมาณ 0.5 ถึง 1.0 และใน PART 3 คะแนนโครงสร้างทางภาษาจะอยู่ที่ A ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดที่สามารถทำได้ เมื่อรวมทั้ง 3 PART คะแนนรวมของ นักเรียน Englican International ที่จบคอร์ส BMAT จะอยู่ที่ระหว่าง 12B ถึง 13.5A ในขณะที่คะแนนผู้เข้าสอบคนอื่นจะอยู่ที่ 8.5C ถึง 10.5C ซึ่งเกณฑ์ในการสอบเข้าแพทย์อินเตอร์จะอยู่ที่ 11C จนถึง 13C ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย และการแข่งขันของผู้เข้าสอบในแต่ละปี

bmat score performance

BMAT

                BMAT or Biomedical Admission Test is the exam evaluating the student knowledge and potentials in relation to medical science. The exam is held once or twice a year which occurs mostly between September and October a year. The contents of exam can be classified into the sections below;

 

– BMAT Section I: Aptitude and Skills (9 marks in total)

Generic skills in problem solving, understanding argument, and data analysis and inference

– BMAT Section II: Scientific Knowledge and Applications (9 marks in total)

The ability to apply scientific knowledge typically covered in school Science and Mathematics

– BMAT Section III: Writing Task

This part has 2 types of marks:

1. Grammar and Structure score is ranged from A B C D E (the highest to the lowest)
2. Idea & Valid Evidence (5 marks in total)

The ability to select, develop and organize ideas, and to communicate them in writing, concisely and effectively

Englican International opens BMAT private course that it has the modules of teaching listed below;

BMAT Section I: Aptitude and Skills: 20 hours
BMAT Section II: Scientific Knowledge and Application: 20 hours
BMAT Section III: Writing Task: 20 hours

ติดต่อสอบถาม