FREE e-placement test

เตรียมพร้อมก่อนสอบ ด้วย GED Practice Test

คอร์สเรียน GED

หลักสูตรคอร์สเรียน GED

General Educational Development

คอร์สเรียนตัวต่อตัว GED ที่ Englican

           GED (General Educational Development) เป็นการสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์จาก Pearson Vue ที่สหรัฐอเมริกา โดยผู้สอบจะต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป จึงจะสามารถสอบได้ โดยทางกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประเทศไทยยอมรับวุฒินี้เพื่อใช้ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ และยังสามารถยื่นเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยทั่วโลกได้ อาทิ เช่น ที่ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

         Englican International-Thailand เปิดตัววิชา GED เรียน GED 2 หลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

       1. Foundation Program 120 Hrs ประกอบไปด้วย 3 ระดับ โดยมีเนื้อหาดังนี้ Grammar and Structure , Reading for RLA and Writing Essay for RLA.

       2. GED 4 Subjects 80 Hrs ประกอบไปด้วย 4 รายวิชาดังนี้ Maths , Science , Social Studies and RLA (Reasoning Through Language Arts)

คอร์สเรียน GED มีรายละเอียด ดังนี้

1. RLA 

      RLA หรือ Reasoning Through Language Arts วิชานี้เป็นวิชาภาษาอังกฤษ ใช้เวลาในการสอบ 150 นาที องค์ประกอบของข้อสอบ จะมีทั้งการอ่านและการเขียน ซึ่งในส่วนของการอ่าน จะมี Passage ที่เป็น Non-Fiction คือเป็นการอ่านข้อมูลที่เป็นบทความทั่วไปต่างๆ อาทิ เช่น งานวิจัย ประวัติศาสตร์และการเมืองของอเมริกา หรือ environment  และ Fiction คือ เป็นการอ่านบทความที่เกี่ยวกับ งานเขียนเชิงวรรณดคี ที่จะมีความซับซ้อนของโครงสร้างทางภาษาค่อนข้างสูง ความยากนั้นเป็นรองจากวิชา New SAT R&W ก็ว่าได้

    ในส่วนของการเขียนนั้น นอกจากผู้เรียนจะต้องมีโครงสร้างทางภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนแล้ว ผู้เรียนจะต้องสามารถเขียนในเชิงโต้แย้ง หรือ Argumentative essay โดยจะต้องเขียนให้ความคิดเห็นตรงกันข้ามกัน โดยให้เหตุผลที่ specific และ valid อีกด้วย ดังนั้น วิชานี้จึงเป็นวิชาที่ยากที่สุด เพราะต้องใช้หลายทักษะ ซึ่งผู้เรียนมีความรู้ทางภาษาอย่างเดียว อาจจะไม่เพียงพอต่อการสอบ RLA เพราะผู้เรียนต้องมี Idea ในการเขียนด้วย

   ก่อนที่จะเรียน RLA นั้น หากผู้เรียนมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง อาจจะเป็นปัญหาได้ ดังนั้น Englican International จึงมีหลักสูตร Foundation ไว้ให้กับผู้เรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 • Grammar and structure ระดับนี้จะเรียนไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานทั้งหมดเพื่อการอ่านและการเขียนใน RLA
 •    Reading for RLA ระดับนี้จะเรียนในส่วนของการอ่าน ไม่ว่าจะเป็นการอ่านเพื่อ Analysis หรือ Interpretation ทั้ง Fiction และ Non-fiction ระดับนี้จะโหดขึ้นมาจากระดับแรก
 •    Writing Essay for RLA ระดับนี้จะเรียนเกี่ยวกับการเขียนทั้งหมด จะยากที่สุด จำเป็นต้องเรียนทั้ง Grammar และ การอ่าน มาแล้วเท่านั้น
 •    Total Hours: 120 Hrs

2.  Mathematical Reasoning 

     

      เป็นข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ใช้เวลาในการสอบ 115 นาที ในส่วนของข้อสอบจะมี 2 ส่วนด้วยกัน ในส่วนแแรกจะเป็นการใช้คณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยการใช้สูตรและการคิดเลขเพื่อแก้โจทย์ปัญหา และส่วนที่ 2 จะเป็นการใช้ความรุ้ของพีชคณิต หรือ Algebra เพื่อทำข้อสอบ และมี Quandratic equation เป็นอีกส่วนที่เพิ่มความยากของวิชานี้ให้ผู้เรียนได้ ท้าทายพอสมควร

3. Social Studies 

    เป็นข้อสอบวิชาสังคมศาสตร์ ใช้เวลาในการสอบ 70 นาที โดยจะมีเนื้อหาในส่วนของ ประวัติศาสตร์และความรุ้ทางการเมือง ของประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น โครงสร้างรัฐธรรมนูญของอเมริกา นโยบายทางการเมืองภายในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติ เริ่มตั้งแต่การเป็นเมืองขึ้น จนได้รับเอกราช และเป็นมหาอำนาจในปัจจุบัน

  นอกจากผู้เรียนจะมีความรู้และทักษะทางสังคมศาสตร์เกี่ยวกับ ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ยังจะต้องมีทักษะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่แข็งแรง เพราะจะมีการจำศัพท์ที่ เป็น Technical term เยอะพอสมควร และต้องสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบเหตุการณ์ต่างๆได้ ซึ่งถือว่าท้าทายพอสมควร ซึ่งน้องๆ บอกลาประวัติศาสตร์ไทย ไปได้เลย เพราะไม่ได้ช่วยอะไรในวิชานี้ จำเป็นต้องเรียนจากผุ้มีความเชียวชาญเท่านั้น

4. Science 

       เป็นข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ใช้เวลาในการสอบ  90 นาที เนื้อหาหลักเกี่ยวข้องกับ life science, physical science, and earth and space science สิ่งที่เพิ่มเติมมาคือในส่วนของ Short Answer คือการวิเคราะห์สถานการณ์ที่โจทย์จำลองมาและสามารถสรุปเหตุการณ์นั้นได้ เช่น โจทย์จะให้ information text เกี่ยวกับการหายใจระดับเซลล์ นักเรียนต้องสามารถใช้ทักษะการอ่านและเขียนสรุปออกมาเป็นคำตอบสั้นๆ ได้

       วิชาวิทยาศาสตร์ ใน New GED นั้นไม่เน้นความจำ แต่เน้นการมีพื้นฐานความคิดทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปตอบคำถามที่หลากหลาย จึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ดังนั้นผู้เรียนจึงต้องเรียนพื้นฐานและไอเดียของวิชาวิทยาศาสตร์ก่อน จึงจะเป็นแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ New GED ในวิชานี้คะ

ข้อมูลการสอบ GED

สำหรับการสอบ GED ทางสถาบันจะทำการสมัครการสอบ กำหนดเวลาในการสอบ และและวิชาที่จะสอบให้ทั้งหมด* ซึ่งลักษณะและลำดับของการสอบมีดังนี้

 • แต่ละรอบของการสอบ จะดำเนินการหลังจากที่นักเรียนเรียนเสร็จแต่ละวิชา โดยการจัดสอบนั้นจะไม่เกิน 2 วันหลังจากที่ทำการสอบเสร็จ
 • โดยนักเรียนแต่ละคนที่เข้าสอบจะต้องเตรียม Passport ในการเข้าสอบ โดยจะได้รับแจ้งวันเวลาในการสอบล่วงหน้า ซึ่งเวลาที่สอบส่วนใหญ่จะเป็นช่วงบ่ายเป็นต้นไป
 • การสอบจะเรียงลำดับตามรายวิชาที่เรียนเสร็จดังนี้ Mathematics – Science – Social – RLA
 • คะแนนสอบจะออกภายหลังจากการสอบประมาณ 2 วัน สำหรับวิชา Mathematics, Science, และ Social ส่วน RLA จะใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน
 • ภายหลังจากที่นักเรียนสอบผ่านทุกวิชาแล้ว ทางสถาบันจะทำการออกใบ Certificate ให้พร้อมกับ Transcript ที่เป็นของ Official โดยจะใช้เวลาประมาณ 14 วัน ไม่นับรวมวันทำการ*

*การสอบและการออกใบ Certificate ทางสถาบันจะดำเนินการให้ทั้งหมดในกรณีที่ชำระค่าสอบและค่าออกใบ Certificate เท่านั้น ซึ่งสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่่่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆเกี่ยวกับการสอบได้

 เหตุผลที่ควรสมัครคอร์สเรียน GED

ที่ Englican International-Thailand

              เนื่องจากคอร์สเรียน GED ที่ ELC International มีประสบการณ์ที่จะทำให้ตัวผู้เรียนได้คะแนนสูง ดังนั้น คะแนนเฉลี่ยของแต่ละ Part จะเกินเกณฑ์ขั้นต่ำ คือ 145 อยู่แล้ว แต่การที่จะให้ได้คะแนน 165+ คือความท้าทายสำหรับนักเรียนที่มีความตั้งใจสูงเท่านั้น ดังนั้นการทำคะแนนให้ได้ 155+ หรือ 165+ จึงมีความเป็นไปได้สูงสำหรับนักเรียนของทางสถาบัน

 • อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความรู้ความสามารถ ซึ่งล้วนแล้วแต่จบป.โท และเอก ในต่างประเทศ แตกต่างจากบางสถาบันที่ใช้อาจารย์ป.ตรี หรืออ.ฝึกสอน
 • เนื้อหาในการสอนมีมาตรฐาน เพราะตัวอาจารย์ผู้สอนมีการอัพเดทเนื้อหาให้ตรงต่อการสอบทุกปี และตรงจาก officials
 • บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นส่วนตัว ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก เนื่องจากเป็นคอร์ส Private
 • ผลการสอบของตัวนักเรียนเป็นไปตามเป้าหมายหากมีการทำตามที่อาจารย์แนะนำอย่างสม่ำเสมอ

คะแนนสอบ GED

ใช้ยื่นเข้าคณะอะไรได้บ้าง ? 

มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ) ในไทยที่รองรับ GED ได้แก่

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กำหนดเกรดขั้นต่ำ)
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (165+ ทุกวิชา)
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ที่รับรอง GED  อาทิเช่น

 • University of Lubin
 • University of Aberdeen
 • University of Portsmouth
 • University of Anglia ruskin
 • University of Nottingham
 • University of Edinburgh

GED และ A-level แตกต่างกันอย่างไร

ควรเลือกเรียนอันไหนดี ? 

ระบบเทียบวุฒิ GED และ A-level คือการเทียบวุฒิในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ High school โดยระบบ GED เป็นระบบการเทียบวุฒิจากสหรัฐอเมริกา โดยประเทศไทยให้หลักสูตร GED นี้ เทียบเท่าสายศิลป์-คำนวณ ซึ่งปกติแล้ว มีการสอบด้วยกัน 4 วิชา โดยเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการอ่านเพื่อตีความเชิง Literature และมีการเขียน essay ถือว่าท้าทายพอสมควรสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่ไม่ค่อยแข็งแรง ทว่า ถ้าเทียบกับหลักสูตร A-level แล้วนั้น ความยาก ยังห่างกันอยู่มาก เพราะในระบบ A-level ที่เป็นหลักสูตรจากประเทศอังกฤษ จะมีความยากเทียบเท่ากับ มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 โดยจะต้องผ่านการจบหลักสูตร  IGCSE (ขั้นต่ำ 5 วิชา ) มาก่อนหน้านี้ด้วย โดยจะสอบที่ 3 วิชา โดยจะเทียบเท่าการเรียน สายวิทย์ – คณิต รูปแบบการสอบจะเป็นการเขียนตอบและ ข้อสอบปรนัย

โดยที่ นักเรียนสามารถเรียนทั้ง 2 ระบบนี้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)ได้ในระบบ Home school ซึ่งทาง Englican International-Thailand มีหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้ง 2 ระบบนี้ เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ที่อยากเทียบวุฒิ โดยที่ไม่ต้องเรียนในโรงเรียน แต่ว่า ทั้ง 2  ระบบนี้ มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ผู้เรียนสามารถศึกษาได้จากตารางนี้

หลักสูตร GED A-level
ชื่อเต็ม General educational
development
Advanced level certificate of
secondary education
หลักสูตรจากประเทศ 4 วิชา
Math , science , social studies
(US history) , RLA (English)
3 วิชา
เลือกสอบในระบบ As หรือ A2
เกณฑ์การจบการศึกษา 145จาก 200 คะแนน
(ในปี 2020 เกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยบางที่
คือ 165 ทุกวิชา)
เกรด C ขึ้นไป เทียบเท่า
A* ,A , B , C ,D , E
การสมัครสอบ สอบได้ทุกวัน ถ้าไม่ผ่านเกิน 3 ครั้ง
จะโดน banned 2 เดือน
สอบได้ 2 ช่วง
May-June และ OCT – Nov
ระยะเวลาในกรทราบผล คะแนนสามารถรู้วันที่สอบได้เลย 2-3 เดือน
อายุในการสมัครสอบ 16 ปี ไม่จำกัด แต่ต้องผ่าน
หลักสูตร IGCSE มาก่อน
การเทียบเกรด
 • เกรด A* ต้องมีคะแนน 90% ขึ้นไป
 • เกรด A ต้องมีคะแนน 80-89%
 • เกรด B ต้องมีคะแนน 70-70%
 • เกรด C ต้องมีคะแนน 60-69%
 • เกรด D ต้องมีคะแนน 50-59%
 • เกรด E ต้องมีคะแนน 40-49%
*เกณฑ์ผ่านคือ C
ลักษณะข้อสอบ ปรนัย ยกเว้นวิชา RLA ที่เป็นการเขียน Essay อัตนัย
เรียนหลักสูตรการแพทย์ ในไทยไม่รับวุฒินี้ในการเรียน
คณะแพทย์ศาสตร์

ยกเว้น หลักสูตรแพทย์ศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง

โดยใช้ GED165 ทุกวิชา

หลักสูตรแพทย์ต่างประเทศ
เช่น University of Lubin ,
Poland
University of Aberdeen

ต้องสอบวิชา
Math or Physics เกรดขั้นต่ำ A
Biology เกรดขั้นต่ำ A
Physics เกรดขั้นต่ำ A

เพื่อเทียบเท่าเกรด 3.5

 การเตรียมตัวสอบ GED 

1. สำหรับการเตรียมตัวสอบ GED ในเบื้องต้น ตัวผู้เรียนจะได้รับการทดสอบก่อนการเรียนจบคอร์สโดยทางตัวอาจารย์พร้อมกับคำแนะนำก่อนการเข้าสอบ

2. การเตรียมตัวสอบ ทางตัวผู้เรียนต้องแจ้งรายละเอียดข้อมูลผู้สอบกับทางสถาบันมาก่อนการจบคอร์สของแต่ละวิชา ช้าสุดไม่่เกิน 2 วันก่อนจบคอร์ส เพื่อที่ทางสถาบันจะนำรายละเอียดไปสมัครต่อไป

3. ข้อมูลทั้งหมดที่ตัวผู้เรียนต้องการสอบ ต้องแจ้งเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และจะต้องมีหมายเลข Passport

4. ในกรณีที่ทางผู้เรียนถูกประเมินด้วยตัวอาจารย์ว่ายังไม่พร้อมสำหรับการสอบเพื่อให้ได้คะแนนตามที่ต้องการ อาจมีการเพิ่มจำนวนชั่วโมงในการเรียนเป็นคอร์ส Intensive ในรายวิชานั้นๆ

GED Course

GED stands for General Educational Development which is commonly referred to highschool academic graducation certificates in Thailand. This certificate is American standard which is available to all candidates; however, the candidate must be more than 16 years old. Additionally, the qualified candidate will receive the certificate when they are 17. The certificate itself can be the reference to apply in international universities available for GED certificate.

Englican International opens 4 GED subjects in total of 80 hours with more than 200 chapters and 10000 practice questions for preparing the student to take New GED exam. The exam consists of 4 main subjects as the list as followed;

DIG OUT! GED TEST 2019

1. Reasoning Through Language Arts

This subject is integrated between reading and writing which takes 150 minutes to complete the exam. The subject focuses on 3 essential groupings of skills: the ability to read closely, write clearly, and understand the use of standard written English in context.

2. Mathermatical Reasoning 

This subject takes 115 minutes to complete and it focuses on two major content areas: quantitative problem solving and algebraic problem solving.Evidence that was used to inform the development of the Career and College Ready Standards shows that instructors of entry-level college mathematics value master of fundamentals over a broad, shallow coverage of topics. National remediation data are consistent with this perspective, suggesting that students with a shallow grasp of a wide range of topics are not as well prepared to succeed in postsecondary education and are more likely to need remediation in mathematics compared to those students who have a deeper understanding of more fundamental mathematical topics. Therefore, the GED® Mathematical Reasoning Test focuses on the fundamentals of mathematics in these two areas, striking a balance of deeper conceptual understanding, procedural skill and fluency, and the ability to apply these fundamentals in realistic situations. A variety of item types are used in the test, including multiple-choice, drag-and-drop, hot spot, and fill-in-the-blank.

3. Social Studies

This subject takes 70 minutes to complete and its contents involve Civics and Government, U.S. History, Economics, Geography, and the world. The test focuses on the fundamentals of social studies reasoning, striking a balance of deeper conceptual understanding, procedural skill and fluency, and the ability to apply these fundamentals in realistic situations. In order to stay true to this intention, each item on the Social Studies Test is aligned to one social studies practice and one content topic.

4. Science

It takes 90 minutes to complete the test that subjects involve Physical Science, Life Science, Earth, and Space Science. The test focuses on the fundamentals of science reasoning, striking a balance of deeper conceptual understanding, procedural skill and fluency, and the ability to apply these fundamentals in realistic situations. In order to stay true to this intention, each item on the Science Test is aligned to one science practice and one content topic.

ติดต่อสอบถาม