หลักสูตรการเรียน GED

General Educational Development

           GED (General Educational Development) เป็นการสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์จาก Pearson Vue ที่สหรัฐอเมริกา โดยผู้สอบจะต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป จึงจะสามารถสอบได้ โดยทางกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประเทศไทยยอมรับวุฒินี้เพื่อใช้ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ และยังสามารถยื่นเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยทั่วโลกได้ อาทิ เช่น ที่ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

         Englican International-Thailand เปิดตัววิชา GED เรียน GED 2 หลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

       1. Foundation Program 120 Hrs ประกอบไปด้วย 3 ระดับ โดยมีเนื้อหาดังนี้ Grammar and Structure , Reading for RLA and Writing Essay for RLA.

       2. GED 4 Subjects 80 Hrs ประกอบไปด้วย 4 รายวิชาดังนี้ Maths , Science , Social Studies and RLA (Reasoning Through Language Arts)

 

REGISTER COURSES

คอร์สเรียน GED มีรายละเอียด ดังนี้

1. RLA 

      RLA หรือ Reasoning Through Language Arts วิชานี้เป็นวิชาภาษาอังกฤษ ใช้เวลาในการสอบ 150 นาที องค์ประกอบของข้อสอบ จะมีทั้งการอ่านและการเขียน ซึ่งในส่วนของการอ่าน จะมี Passage ที่เป็น Non-Fiction คือเป็นการอ่านข้อมูลที่เป็นบทความทั่วไปต่างๆ อาทิ เช่น งานวิจัย ประวัติศาสตร์และการเมืองของอเมริกา หรือ environment  และ Fiction คือ เป็นการอ่านบทความที่เกี่ยวกับ งานเขียนเชิงวรรณดคี ที่จะมีความซับซ้อนของโครงสร้างทางภาษาค่อนข้างสูง ความยากนั้นเป็นรองจากวิชา New SAT R&W ก็ว่าได้

    ในส่วนของการเขียนนั้น นอกจากผู้เรียนจะต้องมีโครงสร้างทางภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนแล้ว ผู้เรียนจะต้องสามารถเขียนในเชิงโต้แย้ง หรือ Argumentative essay โดยจะต้องเขียนให้ความคิดเห็นตรงกันข้ามกัน โดยให้เหตุผลที่ specific และ valid อีกด้วย ดังนั้น วิชานี้จึงเป็นวิชาที่ยากที่สุด เพราะต้องใช้หลายทักษะ ซึ่งผู้เรียนมีความรู้ทางภาษาอย่างเดียว อาจจะไม่เพียงพอต่อการสอบ RLA เพราะผู้เรียนต้องมี Idea ในการเขียนด้วย

   ก่อนที่จะเรียน RLA นั้น หากผู้เรียนมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง อาจจะเป็นปัญหาได้ ดังนั้น Englican International จึงมีหลักสูตร Foundation ไว้ให้กับผู้เรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

   Grammar and structure ระดับนี้จะเรียนไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานทั้งหมดเพื่อการอ่านและการเขียนใน RLA

   Reading for RLA ระดับนี้จะเรียนในส่วนของการอ่าน ไม่ว่าจะเป็นการอ่านเพื่อ Analysis หรือ Interpretation ทั้ง Fiction และ Non-fiction ระดับนี้จะโหดขึ้นมาจากระดับแรก

   Writing Essay for RLA ระดับนี้จะเรียนเกี่ยวกับการเขียนทั้งหมด จะยากที่สุด จำเป็นต้องเรียนทั้ง Grammar และ การอ่าน มาแล้วเท่านั้น

   Total Hours: 120 Hrs

 

2.  Mathematical Reasoning 

     

      เป็นข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ใช้เวลาในการสอบ 115 นาที ในส่วนของข้อสอบจะมี 2 ส่วนด้วยกัน ในส่วนแแรกจะเป็นการใช้คณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยการใช้สูตรและการคิดเลขเพื่อแก้โจทย์ปัญหา และส่วนที่ 2 จะเป็นการใช้ความรุ้ของพีชคณิต หรือ Algebra เพื่อทำข้อสอบ และมี Quandratic equation เป็นอีกส่วนที่เพิ่มความยากของวิชานี้ให้ผู้เรียนได้ ท้าทายพอสมควร

3. Social Studies 

    เป็นข้อสอบวิชาสังคมศาสตร์ ใช้เวลาในการสอบ 70 นาที โดยจะมีเนื้อหาในส่วนของ ประวัติศาสตร์และความรุ้ทางการเมือง ของประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น โครงสร้างรัฐธรรมนูญของอเมริกา นโยบายทางการเมืองภายในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติ เริ่มตั้งแต่การเป็นเมืองขึ้น จนได้รับเอกราช และเป็นมหาอำนาจในปัจจุบัน

  นอกจากผู้เรียนจะมีความรู้และทักษะทางสังคมศาสตร์เกี่ยวกับ ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ยังจะต้องมีทักษะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่แข็งแรง เพราะจะมีการจำศัพท์ที่ เป็น Technical term เยอะพอสมควร และต้องสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบเหตุการณ์ต่างๆได้ ซึ่งถือว่าท้าทายพอสมควร ซึ่งน้องๆ บอกลาประวัติศาสตร์ไทย ไปได้เลย เพราะไม่ได้ช่วยอะไรในวิชานี้ จำเป็นต้องเรียนจากผุ้มีความเชียวชาญเท่านั้น

4. Science 

       เป็นข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ใช้เวลาในการสอบ  90 นาที เนื้อหาหลักเกี่ยวข้องกับ life science, physical science, and earth and space science สิ่งที่เพิ่มเติมมาคือในส่วนของ Short Answer คือการวิเคราะห์สถานการณ์ที่โจทย์จำลองมาและสามารถสรุปเหตุการณ์นั้นได้ เช่น โจทย์จะให้ information text เกี่ยวกับการหายใจระดับเซลล์ นักเรียนต้องสามารถใช้ทักษะการอ่านและเขียนสรุปออกมาเป็นคำตอบสั้นๆ ได้

       วิชาวิทยาศาสตร์ ใน New GED นั้นไม่เน้นความจำ แต่เน้นการมีพื้นฐานความคิดทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปตอบคำถามที่หลากหลาย จึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ดังนั้นผู้เรียนจึงต้องเรียนพื้นฐานและไอเดียของวิชาวิทยาศาสตร์ก่อน จึงจะเป็นแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ New GED ในวิชานี้คะ

GED Course

           GED stands for General Educational Development which is commonly referred to highschool academic graducation certificates in Thailand. This certificate is American standard which is available to all candidates; however, the candidate must be more than 16 years old. Additionally, the qualified candidate will receive the certificate when they are 17. The certificate itself can be the reference to apply in international universities available for GED certificate.

          Englican International opens 4 GED subjects in total of 80 hours with more than 200 chapters and 10000 practice questions for preparing the student to take New GED exam. The exam consists of 4 main subjects as the list as followed;

1. Reasoning Through Language Arts

This subject is integrated between reading and writing which takes 150 minutes to complete the exam. The subject focuses on 3 essential groupings of skills: the ability to read closely, write clearly, and understand the use of standard written English in context.

2. Mathermatical Reasoning 

This subject takes 115 minutes to complete and it focuses on two major content areas: quantitative problem solving and algebraic problem solving.Evidence that was used to inform the development of the Career and College Ready Standards shows that instructors of entry-level college mathematics value master of fundamentals over a broad, shallow coverage of topics. National remediation data are consistent with this perspective, suggesting that students with a shallow grasp of a wide range of topics are not as well prepared to succeed in postsecondary education and are more likely to need remediation in mathematics compared to those students who have a deeper understanding of more fundamental mathematical topics. Therefore, the GED® Mathematical Reasoning Test focuses on the fundamentals of mathematics in these two areas, striking a balance of deeper conceptual understanding, procedural skill and fluency, and the ability to apply these fundamentals in realistic situations. A variety of item types are used in the test, including multiple-choice, drag-and-drop, hot spot, and fill-in-the-blank.

3. Social Studies

This subject takes 70 minutes to complete and its contents involve Civics and Government, U.S. History, Economics, Geography, and the world. The test focuses on the fundamentals of social studies reasoning, striking a balance of deeper conceptual understanding, procedural skill and fluency, and the ability to apply these fundamentals in realistic situations. In order to stay true to this intention, each item on the Social Studies Test is aligned to one social studies practice and one content topic.

4. Science

It takes 90 minutes to complete the test that subjects involve Physical Science, Life Science, Earth, and Space Science. The test focuses on the fundamentals of science reasoning, striking a balance of deeper conceptual understanding, procedural skill and fluency, and the ability to apply these fundamentals in realistic situations. In order to stay true to this intention, each item on the Science Test is aligned to one science practice and one content topic.