IB diploma

หลักสูตรคอร์สเรียน IB Diploma

International Baccalaureate Programme

          หลักสูตร International Baccalaureate Programme หรือ IB Programme เป็นระบบการศึกษาที่ใช้แพร่หลายทั่วโลกมากกว่า 125 ประเทศ วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งหลักสูตรนี้ก็เพื่อให้มีระบบการศึกษาในรูปแบบใหม่ที่เป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก เพื่อให้ลูกของนักการฑูตที่มีความจำเป็นต้องย้ายโรงเรียนไปในประเทศต่างๆบ่อยครั้ง จะได้มีระบบการศึกษาที่มีรูปแบบแน่นอนและสามารถนำผลคะแนนไปยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆได้

IB Programme แบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 ระดับคือ

(1) Primary Years Programme (PYP)
(2) Middle Years Programme (MYP)
(3) Diploma Programme (Diploma)

         โดยคำว่า IB ที่ได้ยินกันทั่วไปมักหมายถึง IB Diploma Programme ในข้อ 3 ซึ่งเป็นหลักสูตรในระดับเดียวกันกับ A Level ก็คือรอยต่อระหว่าง High School กับ College/University

 

สอบ TOEFL-ITP

สมัครเรียน TOEFL iTP

สมัครเรียน คลิ๊ก!!


REGISTER COURSES

FREE e-placement test

รายวิชาในหลักสูตร
IB Diploma Programme มีวิชาอยู่ 6 กลุ่มดังต่อไปนี้

(1) Language A1
(2) Second Language
(3) Individuals and Societies เช่น philosophy, economics, and business and management
(4) Experimental Sciences เช่น physics, chemistry, and biology
(5) Mathematics and Computer sciences
(6) Arts and Electives เช่น visual arts, film, music, dance, and theatre arts

เรียนหลักสูตร IB DIPLOMA at Englican International

ข้อพิจาณาการผ่านหลักสูตร IB DIPLOMA PROGRAMME

(1) Theory of Knowledge (ToK) เรียนไม่ต่ำกว่า 100 ชั่วโมงและเขียน Essay 1,200-1,600 คำ
(2) Extended Essay (EE) เขียน Essay ที่มีจำนวนคำไม่เกินกว่า 4,000 คำ
(3) Creativity, Action, Service (CAS) กิจกรรมนอกโรงเรียนที่นักเรียนต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมงในแต่ละกิจกรรม

 เงื่อนไขเพิ่มเติมในการประเมินผล IB DIPLOMA

1. Creativity หมายถึงกิจกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างกิจกรรมใหม่ๆ
2. Action หมายถึงกิจกรรมการเล่นกีฬา
3. Service หมายถึงการมีส่วนร่วมและทำกิจกรรมเพื่อสังคม
4. การที่จะผ่านหลักสูตร IB Diploma Programme จะต้องสอบผ่าน 6 วิชาโดยจะต้อง
มีอย่างน้อยหนึ่งวิชาจากกลุ่ม 1 ถึง 5 และหนึ่งวิชาจากกลุ่ม 1, 2, 3, 4 หรือ 6
มีอย่างน้อยสามวิชาที่สอบแบบ Higher Level (HL) โดยที่เหลือเป็น Standard Level (SL) ซึ่ง HL ใช้เวลาเรียนประมาณ 240 ชั่วโมง ส่วน SL ประมาณ 150 ชั่วโมง การประเมินผลมีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 7 ในแต่ละวิชา บวกกับคะแนนพิเศษ 3 คะแนนจาก EE และ ToK รวมเป็น 45 คะแนน

 

NOTED:

*การที่จะสอบผ่าน IB Diploma Programme ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 28 คะแนน
*นักเรียนที่ไม่ผ่านเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อจะไม่ได้ IB Diploma แต่ได้เพียง IB Certificate ในกรณีที่สอบผ่าน

 

ช่วงเวลาในการสอบหลักสูตร IB

      การจัดสอบ IB จะมีขึ้นทั่วโลกปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม ส่วนครั้งที่สองในเดือนพฤศจิกายน แต่ละวิชาจะมี 2-3 Paper หากสอบไม่ผ่านจะสามารถสอบได้ใหม่อีกไม่เกิน 3 ครั้ง นักเรียนที่มีสิทธิสอบ IB คือนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ IB เท่านั้น

รายวิชาที่ Englican International-Thailand เปิดสอนในหลักสูตร IB เปิดสอนวิชาในหลักสูตร IB แบบ Private ในวิชาดังต่อไปนี้

1. Chemistry
2. English
3. Mathematics  and Computer sciences
4. Physics
5. Biology
6. U.S. and world History
7. Business studies
8. Economics

 

IB Diploma Course

         IB Diploma stands for International Baccalaureate Programme or IB Programme that the system is common covering more than 125 countries. Its objectives are to improve the educational system that its result is accepted by global universities. This enables diplomats’ child who constantly relocates to other countries to have the educational standard to use their scores for the university admission.

IB Programme classifies its modules into 3 levels which include;

1. Primary Years Programme (PYP)
2. Middle Years Programme (MYP)
3. Diploma Programme (Diploma)

IB is also known to be at the same level of A-Level which is the conjunction between highschool and college/university study.

IB contains 6 main subjects in the programme including;

1. Language A1
2. Second Language
3. Individuals and Societies such as philosophy, economics, and business & management
4. Experimental Sciences such as physics, chemistry, and biology
5. Mathematics and computer sciences
6. Arts and Electives such as visual arts, film, music, dance, and theatre arts

Apart from 6 subjects, 3 additional criteria must be qualified which are;

1. Theory of Knowledge (ToK) which requires the student have at least 100 and essay 1200 – 1600 words
2. Extended Essay (EE) which requires the student to have an essay no more than 4000 words
3. Creativity, Action, Service (CAS) which requires students to have activities at least 50 hour

  • Creativity stands for creative activities encoraging the student to improve their imagination and creativity
  • Action refers to sports activities
  • Service involves social participation in the community
  • In order to qualify IB Diploma Programme, the student must pass 6 subjects that requires Mathematics and 5 other subjects from 1,2,3,4 or 6 programme.
  • There are 3 subjects taking Higher Level (HL) exam modules and Standard Level (SL) exam modules that it takes 240 hours to study and 150 hours for SL.
  • The score is ranged from 1 to 7 in each subject and 3 additional scores from EE and ToK which is 45 marks in total.

*To pass the exam, IB Diploma Programme requires at least 28 marks.
*The student who fails the exam does not receive IB Diploma but if the student passes, IB Certificate will be granted.

        IB Diploma exam is held twice a year: the first in May and the second in November. There are around 2-3 papers and the student can retake the failed subject no more than 3 times. Only students studying in IB schools are eligible to take IB exam.

Englican International-Thailand opens IB course in Private Class that the subjects consists of:

1. Chemistry
2. English
3. Mathematics and Computer sciences
4. Physics
5. Biology
6. S. and World History
7. Business studies
8. Economics

สอบ TOEFL-ITP

สมัครเรียน TOEFL iTP

สมัครเรียน คลิ๊ก!!

ติดต่อสอบถาม