New SAT Course

Scholastic Assessment Test

         การสอบ SAT เป็น 1 ใน Aptitude test ที่สำคัญที่สุดในการยื่นเรียนต่อในหลักสูตรอินเตอร์ ในมหาวิทยาลัยที่ประเทศไทยและในต่างประเทศ ซึ่ง SAT เป็นข้อสอบที่ส่งตรงมาจากสหรัฐอเมริกา และระดับความยากค่อนข้างสูง โดย SAT มีด้วยกัน 2 ประเภท

1. NEW SAT มี 2 ฉบับ คือ Math และ R&W (Reading and writing ) 

2. SAT II (SAT Subject) มี 4 ฉบับ คือ Math II , Physics , Chemistry , Biology

 

 


REGISTER COURSES

New SAT Math 

          เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีเวลาอ่านสือน้อย และที่จะเตรียมตัวสอบ SAT ในรอบที่จะมาถึง และต้องการแนวทางทำโจทย์ปัญหาที่ถูกต้อง และรวดเร็ว
          โดยคอร์สนี้จะพาน้องๆ ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าหลายๆ ฉบับ ซึ่งน้องเห็นเทคนิคการทำโจทย์ที่ถูกต้อง พร้อมได้ทบทวนพื้นฐาน ที่ควรรู้ทั้งหมด พร้อมทั้งจะมีการทดสอบน้องๆ เสมือนสอบจริง พร้อมประเมินคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดที่น้องๆ ได้รับค่ะ

เนื้อหาที่เรียน : Mathematics…

Basic Arithmetic, Fraction, Decimals, Percents, Ratio and Proportion, Polynomials, Equations and Inequalities, Word Problems, Lines and Angles, Triangles, Quadrilaterals and Polygons, Circles, Solid Geometry, Coordinate Geometry, Basic Trigonometry, Function and Graphs, Statistics , Probability, Sequences.

New SAT Reading & Writing

 

           ทางอาจารย์ผู้สอนจะพาน้องๆ ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าๆ หลายๆ ฉบับ ซึ่งน้องจะได้เห็นแนวคิด และเทคนิคการทำโจทย์ของติวเตอร์จะช่วยให้น้องๆ นำไปประยุกต์ใช้ในแบบตัวเองได้ นอกจากนี้ยังได้ทราบพื้นฐานการอ่านจับใจความ คำศัพท์ที่ควรรู้ โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน วิธีการตรวจหาคำผิด เป็นต้น ในคอร์สจะมีการทดสอบเสมือนสอบจริง และมีการประเมินผลคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียนค่ะ

เนื้อหาที่เรียน :

Critical Reading… Passage based reading, Sentence completions, Extended reasoning, Literal comprehension, Vocabulary in context,

 

***เป้าหมายของคอร์ส:

New SAT Math ให้นักเรียนทำคะแนนได้ 800 คะแนนเต็ม สำหรับน้องที่มีพื้นฐานดี

New SAT Evidence-based reading and writing ให้นักเรียนทำคะแนนได้ 650 คะแนน ขึ้นไป

 

2. SAT subjects test หรือ SATII

         ก็คือข้อสอบที่วัดความสามารถทางวิชาการโดยเฉพาะ มีคะแนนสอบตั้งแต่ 200-800 คะแนน เวลาสอบวิชาละ 1 ชม. โดยมากคณะที่ต้องการ SAT Subjects test score มักเป็นคณะทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น แพทย์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น

        สำหรับ Englican International ทำการเปิดสอน SAT Subjects ดังนี้คือ SAT Math II , SAT Physics , SAT Chemistry และ SAT Biology โดยเรียนเป็น Private class ขั้นต่ำ ประมาณ 30 Hrs ต่อวิชา

 

หมายเหตุ: จำนวนชั่วโมงเรียน ขึ้นอยู่กับจำนวนคะแนนของผู้เรียนที่ต้องการ ทางสถาบันสามารถ design schedule ให้ตรงกับ requirement ของผู้เรียนได้

เนื้อหาที่เรียน

1. Mathematics… Formular and Linear Equations, Fractions, Sets, Functions, Exponents, Logarithms, Quardratics and radical, Inequalities, Verbal problems, Geometry, Trigonometry, Graphs and Coordinate Geometry, Number Systems and Concepts, Arithmatic and Geometric Progressions, Vectors, Variation

2. Physics… Vectors, Kinetics, Dynamics, Work, Energy and Power, Mechanics Momentum, Rotational Motion, Circularmotion, Gravitation, Thermal Physics, Electric Force, Fields and Potential, DC Circuit, Magnetism, Electromagnetic, Waves, Optics, Modern Physic

3. Chemistry… Matters, Atomic Theory and Structure, Periodic Relationships, Chemical Bonding, Chemical Compounds, Nuclear Decay, States of Matter, Gasses, Liquid and Solids, Solutions, Reactions, Acids and Bases, Oxidation Reduction Reactions, Electrochemistry, Stoichiometry, Equilibrium and Kinematics, Thermodynamics, Nuclear Chemistry, Descriptive Chemistry

4. Biology… Molecule of Biology, Cell Structure, Cellular Respiration, Transcript and Translation, Mitosis and Meiosis, genetics Evolution and Diversity, Microorganism, Organ sys, Plants, Behavior, Ecology

          New SAT Course is commonly known as Scholastic Assessment Test. Englican International course opens New SAT course according to the list as followed;

1. New SAT Math Practice course

         This course is appropriate for any student who has limited time of revising all contents before taking the upcoming exam. The purpose of this course is to ensure the correct technique of solutions and basics. The course will swiftly take the student to revise the numerous previous tests as the actual test environment and there will be the announcement of student results both before and after study to maximize the student potentials.

New Sat Math contents consist of:

Basic Arithmetic Word Problems Basic Trigonometry
Fraction Lines and Angles Function & Graph
Decimals Triangles Statistics
Percent Quadrilaterals & Polygons Probability
Ration & Proportion Circles Sequences
Polynomials Solid Geometry
Equations & Inequalities Coordinate Geometry

2. New SAT Evidence-based reading and writing course

           This course takes the student to revise the numerous previous tests to gain the insight and familiarity to strengthen the technique in answering questions. The student will gain the basics of main idea identification, a range of vocabulary, sentence structure, and error identification. The actual test environment will be provided and there will be the announcement of student results both before and after study to maximize the student potentials.

New Sat evidence based Reading & Writing contents consist of:

Critical Reading Passage-based Reading Sentence Completions
Extended Reasoning Literal Comprehension Vocabulary in context
Arguement Analysis Liturature Analysis