SAT II Course


Scholastic Assessment Test


REGISTER COURSES

Scholastic Assessment Test

1. คอร์สตะลุยโจทย์ New SAT Math & Evidence-based reading and writing.

1.1 คอร์สกลุ่มตะลุยโจทย์ New SAT Math
เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีเวลาอ่านสือน้อย และที่จะเตรียมตัวสอบ SAT ในรอบที่จะมาถึง และต้องการแนวทางทำโจทย์ปัญหาที่ถูกต้อง และรวดเร็ว
โดยคอร์สนี้จะพาน้องๆ ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าหลายๆ ฉบับ ซึ่งน้องเห็นเทคนิคการทำโจทย์ที่ถูกต้อง พร้อมได้ทบทวนพื้นฐาน ที่ควรรู้ทั้งหมด พร้อมทั้งจะมีการทดสอบน้องๆ เสมือนสอบจริง พร้อมประเมินคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดที่น้องๆ ได้รับค่ะ
เนื้อหาที่เรียน : Mathematics…

Basic Arithmetic, Fraction, Decimals, Percents, Ratio and Proportion, Polynomials, Equations and Inequalities, Word Problems, Lines and Angles, Triangles, Quadrilaterals and Polygons, Circles, Solid Geometry, Coordinate Geometry, Basic Trigonometry, Function and Graphs, Statistics , Probability, Sequences

1.2 คอร์สกลุ่มตะลุยโจทย์ New SAT Evidence-based reading and writing
ทางติวเตอร์ผู้สอนจะพาน้องๆ ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าๆ หลายๆ ฉบับ ซึ่งน้องจะได้เห็นแนวคิด และเทคนิคการทำโจทย์ของติวเตอร์จะช่วยให้น้องๆ นำไปประยุกต์ใช้ในแบบตัวเองได้ นอกจากนี้ยังได้ทราบพื้นฐานการอ่านจับใจความ คำศัพท์ที่ควรรู้ โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน วิธีการตรวจหาคำผิด เป็นต้น ในคอร์สจะมีการทดสอบเสมือนสอบจริง และมีการประเมินผลคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียนค่ะ
เนื้อหาที่เรียน : Critical Reading… Passage based reading, Sentence completions, Extended reasoning, Literal comprehension, Vocabulary in context,

เป้าหมายของคอร์ส:
New SAT Math ให้นักเรียนทำคะแนนได้เกินกว่า 800 คะแนนเต็ม สำหรับน้องที่มีพื้นฐานดี
New SAT Evidence-based reading and writing ให้นักเรียนทำคะแนนได้ 500 คะแนน ขึ้นไป

2. SAT subjects test หรือ SATII

ก็คือข้อสอบที่วัดความสามารถทางวิชาการโดยเฉพาะ มีคะแนนสอบตั้งแต่ 200-800 คะแนน เวลาสอบวิชาละ 1 ชม. โดยมากคณะที่ต้องการ SAT Subjects test score มักเป็นคณะทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น แพทย์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เป็นต้น

สำหรับ Englican International ทำการเปิดสอน SAT Subjects ดังนี้คือ SAT Math II , SAT Physics , SAT Chemistry และ SAT Biology โดยเรียนเป็น Private class ขั้นต่ำ ประมาณ 30 Hrs ต่อวิชา

หมายเหตุ: จำนวนชั่วโมงเรียน ขึ้นอยู่กับจำนวนคะแนนของผู้เรียนที่ต้องการ ทางสถาบันสามารถ design schedule ให้ตรงกับ requirement ของผู้เรียนได้

เนื้อหาที่เรียน

1. Mathematics… Formular and Linear Equations, Fractions, Sets, Functions, Exponents, Logarithms, Quardratics and radical, Inequalities, Verbal problems, Geometry, Trigonometry, Graphs and Coordinate Geometry, Number Systems and Concepts, Arithmatic and Geometric Progressions, Vectors, Variation

2. Physics… Vectors, Kinetics, Dynamics, Work, Energy and Power, Mechanics Momentum, Rotational Motion, Circularmotion, Gravitation, Thermal Physics, Electric Force, Fields and Potential, DC Circuit, Magnetism, Electromagnetic, Waves, Optics, Modern Physics

3. Chemistry… Matters, Atomic Theory and Structure, Periodic Relationships, Chemical Bonding, Chemical Compounds, Nuclear Decay, States of Matter, Gasses, Liquid and Solids, Solutions, Reactions, Acids and Bases, Oxidation Reduction Reactions, Electrochemistry, Stoichiometry, Equilibrium and Kinematics, Thermodynamics, Nuclear Chemistry, Descriptive Chemistry

4. Biology… Molecule of Biology, Cell Structure, Cellular Respiration, Transcript and Translation, Mitosis and Meiosis, genetics Evolution and Diversity, Microorganism, Organ sys, Plants, Behavior, Ecology

         SAT II Course is commonly known as Scholastic Assessment Test mainly focusing on academic performance that the score of each subject can be ranged from 200 to 800 the lowest to the highest respectively. Most universities requiring this type of the scores mainly involves scientific fields such as medical, engineering, and scientific.

        Englican opens SAT II course as following subjects; SAT Math II, SAT Physics, SAT Chemistry, and SAT Biology that all classes are private requiring the student to attend at least 30 hours for each subject.

Remark: the number of hours are varied based on the student performance and availability.

Sat II Math contents consist of:

Formular & Linear Equations Inequalities Vectors
Fractions Verbal Problems Variation
Sets Geometry Quardratics & Radical
Functions Trigonometry Logarithms
Exponents Graphs & Coordinate Geometry Number Systems & Concepts
Arithmatic & Geometric Progressions

Sat II Physics contents consist of:

Vectors Momentum Fields & Potential
Kinetics Rotational Motion DC Circuit
Dynamics Circularmotion Magnetism
Work Gravitation Electromagnetic
Energy & Power Thermal Physics Waves
Mechanics Electric Force Optics
Modern Physics

Sat II Chemistry contents consist of:

Matters Gasses, Liquid, & Solids Equilibrium & Kinematics
Atomic Theory & Structure Solutions Thermodynamics
Periodic Reladionships Reactions Nuclear Chemistry
Chemical Bonding Acids & Bases Descruptive Chemistry
Chemical Compounds Oxidation Reduction Reactions Stoichiometry
Nuclear Decay Electrochemistry States of Matter

Sat II Biology contents consist of:

Molecule Microorganism Genetics Evolution & Diversity
Cell Structure Organsys Ecology
Cellular Respiration Plants Mitosis & Meiosis
Translation Behaviour