TBAT (PBT) : Thai Biomedical Admissions Test

แบบทดสอบทางวิทยาศาสตร์สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตว์แพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์

ข้อสอบ TBAT (PBT) คืออะไร
TBAT (PBT) ย่อมาจาก Thai Biomedical Admissions Test เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตว์แพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์

ข้อสอบ TBAT (PBT) ประกอบด้วย 3 วิชา ได้แก่

 • ฟิสิกส์ (Physics)
 • เคมี (Chemistry)
 • ชีววิทยา (Biology)

ข้อสอบแต่ละวิชาจะมีจำนวนข้อสอบและเวลาสอบดังนี้

 • ฟิสิกส์ 30 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที
 • เคมี 55 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที
 • ชีววิทยา 55 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที

คะแนนเต็มของข้อสอบแต่ละวิชา คือ 800 คะแนน คะแนนรวมของข้อสอบทั้ง 3 วิชา คือ 2,400 คะแนน

REGISTER COURSES

วัตถุประสงค์ของข้อสอบ TBAT (PBT) มีดังนี้

 • เพื่อวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตว์แพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์
 • เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตว์แพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์

ข้อดีของข้อสอบ TBAT (PBT) มีดังนี้

 • เพื่อวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ คณะเป็นข้อสอบที่ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด ช่วยให้ผู้สอบที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี สามารถแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่
 • เป็นแบบทดสอบที่วัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล
 • เป็นการสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Computer-Based Test) ช่วยให้ผู้สอบสามารถดำเนินการสอบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

วิธีการสมัครสอบ TBAT (PBT)

ผู้สมัครสามารถสมัครสอบ TBAT (PBT) ได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) โดยค่าสมัครสอบอยู่ที่ 1,600 บาท

การสอบ TBAT (PBT)

ข้อสอบ TBAT (PBT) จะจัดสอบ 2 ครั้งต่อปี คือ เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม

คะแนนสอบ TBAT (PBT)

คะแนนสอบ TBAT (PBT) จะถูกส่งไปยังหลักสูตรที่สมัครโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องยื่นเอง

สรุป

ข้อสอบ TBAT (PBT) เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตว์แพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์

ข้อสอบ TBAT (PBT) มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติดังกล่าว และใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว

ข้อดีของข้อสอบ TBAT (PBT) คือ เป็นข้อสอบที่ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด เป็นแบบทดสอบที่วัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล และเป็นการสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Computer-Based Test)

ผู้สมัครสามารถสมัครสอบ TBAT (PBT) ได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) โดยค่าสมัครสอบอยู่ที่ 1,600 บาท

เหตุผลที่ควรสมัครคอร์สเรียน TBAT ที่ Englican International-Thailand

นอกจากข้อดีของข้อสอบ TBAT (PBT) ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นแล้ว Englican International-Thailand ยังมีคอร์สเรียน TBAT ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคอร์สเรียนนี้ได้รับการพัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก Englican International-Thailand ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

เหตุผลที่ควรสมัครคอร์สเรียน TBAT ที่ Englican International-Thailand มีดังนี้

 1. อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความรู้ความสามารถ ซึ่งล้วนแล้วแต่จบการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกในต่างประเทศ แตกต่างจากบางสถาบันที่ใช้อาจารย์ระดับปริญญาตรีหรืออาจารย์ฝึกสอน อาจารย์ผู้สอนของ Englican International-Thailand มีความเข้าใจในเนื้อหาของข้อสอบ TBAT เป็นอย่างดี และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เนื้อหาในการสอนมีมาตรฐาน เพราะตัวอาจารย์ผู้สอนมีการอัพเดทเนื้อหาให้ตรงต่อการสอบทุกปี และตรงจาก officials เนื้อหาในการสอนของ Englican International-Thailand ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่ออกสอบในข้อสอบ TBAT โดยอาจารย์ผู้สอนจะเน้นสอนเนื้อหาที่ออกสอบบ่อย ๆ และเนื้อหาที่นักเรียนมักจะทำผิด
 3. บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นส่วนตัว เนื่องจากเป็นคอร์ส Private บรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นส่วนตัวจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถโฟกัสกับการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสอบถามคำถามกับอาจารย์ผู้สอนได้อย่างสะดวก
 4. ผลการสอบของตัวนักเรียนเป็นไปตามเป้าหมายหากมีการทำตามที่อาจารย์แนะนำอย่างสม่ำเสมอ Englican International-Thailand มีระบบติดตามผลการเรียนของนักเรียนอย่างใกล้ชิด อาจารย์ผู้สอนจะคอยให้คำแนะนำและติวเข้มนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ หากผู้เรียนทำตามคำแนะนำของอาจารย์อย่างสม่ำเสมอ ผลการสอบจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

หากน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบ TBAT ต้องการความมั่นใจในการสอบ Englican International-Thailand ขอแนะนำคอร์สเรียน TBAT ที่จะช่วยให้น้อง ๆ เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสอบติดคณะในฝันได้

ติดต่อสอบถาม