หลักสูตรการเรียน TOEFL-IBT

TOEFL iBT – (Internet based testing)

       TOEFL-iBT คือข้อสอบภาษาอังกฤษระดับสูง ที่ใช้ศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะยื่นเข้าเรียนที่ มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยองค์ประกอบของข้อสอบจะมีอยุ่ด้วยกัน 4 ส่วน คือฟัง พุด อ่าน และเขียน โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการสอบ 

      ในปี 2019 ETS เจ้าของลิขสิทธิ์ การสอบ TOEFL-iBT ได้เพิ่มความยากและความซับซ้อนของข้อสอบ โดยเฉพาะในส่วน Independent speaking และ Independent writing จะเปลี่ยนโจทย์ให้ยาวขึ้นและซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งผู้เรียนจะต้องเตรียมความพร้อมและปรับตัวมากขึ้น ก่อนจะสมัครสอบ 

      โดยทาง Englican International ได้สร้างหลักสูตรการเตรียมความพร้อม New TOEFL-iBT 2019 เป็นการติวตัวต่อตัว โดยผู้เรียนจะได้รับการแก้ไขงานเขียน ได้ตลอดหลักสูตร รวมไปถึงการแนะนำการเขียน SOP โดยผู้เชียวชาญ อดีต advisor จากประเทศสหรัฐอเมริกา

 


REGISTER COURSES

รูปแบบของข้อสอบ TOEFL-iBT

1. Reading 3–5 passages, each containing 12–14 questions 60–100 minutes
2. Listening 6–9 passages, each containing 5–6 questions 60–90 minutes
3. Break Mandatory break 10 minutes
4. Speaking 6 tasks (2 independent tasks , 4 integrated tasks) 20 minutes
5. Writing 2 tasks (1 independent tasks , 1 integrated tasks) 50 minutes

Test Section Number of Questions Timing
Reading 3-5 passages, 12-14 questions each 60-100 minutes
Listening 4-6 lectures, 6 questions each
2-3  conversations, 5 questions each
60-90 minutes
Break   10 minutes
Speaking 6 tasks : 2 indepandent and 4 intergrated 2 minutes
Writing 1 intergrated task
1 independent task
20 minutes
30 minutes

Englican International เปิดติว TOEFL-iBT Private class ในห้องเรียนส่วนตัว

โดยภายในคอร์สเรียน TOEFL-IBT แบ่งการสอนเป็น 4 ส่วน คือ

1. การฟัง (Listening)
2. การพูด (Speaking)
3. การอ่าน (Reading)
4. การเขียน (Writing)

โดย ทางโรงเรียนได้แบ่ง Segment ของนักเรียนเป็น 4 ระดับของความสามารถทางภาษาคือ

ระดับ 1 Beginner โดยมีคะแนนตั้งแต่ 0-30 score
ระดับ 2 Low-Intermediated โดยมีคะแนนตั้งแต่ 31-60 score
ระดับ 3 High Intermediated โดยมีคะแนนตั้งแต่ 61-90 score
ระดับที่ 4 Proficiency โดยมีคะแนนตั้งแต่ 91-120 score

หมายเหตุ : นักเรียนต้องผ่าน Mock up test ของทางสถาบันเพื่อจำแนก Segment ระดับภาษาของผู้เรียน

          สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ สหรัฐอเมริกา จำเป็นต้องได้คะแนน มากกว่า 80-90 ในระดับปริญญาตรี และ ในระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก จะต้องได้คะแนนมากกว่า 90-100 ยิ่งถ้าเป็น Top University ใน อเมริกา ควรจะได้มากกว่า 100 เป็นต้นไป

          สำหรับ การวางแผนเรียน TOEFL-iBT ที่ Englican International ในการเรียนเพื่อ เพิ่มระดับทางภาษา จะใช้ 60 Hrs ในการผ่านระดับภาษาของ Segment นั้น และทางสถาบันจะจัด Mock up test จาก Toefl-iBT เสมือนจริง เพื่อประเมินและทำนายคะแนนของนักเรียนให้แน่ใจ ก่อนอนุญาตให้นักเรียนไปสอบ

TOELF-iBT Course

                 TOEFL (Test of English as a Foreign Language) is the standard test according to American educational standard that its purpose is for evaluating the test taker English skills and abilities. The result accepted to be the standard for international academic study and work permit in the countries using English.

The exam result is expired by 2 years counting from the date of taking the exam.

            Previously, TOEFL was used for American university admission; however, it has recently been used in more than 7000 universities in at least 130 countries covering almost all universities in America, England, Australia, New Zealand, and Canada for not only regular admission but also scholarships.

            TOEFL itself contains 4 main English proficiency parts of the exam including Speaking, Listening, Reading, and Writing. Each part may consist of integrated skills. Generally, the test will take approximately 4 and half hours for each round.

The format of TOEFL-iBT includes as follow;

1.Reading 3-5 passages, each containing 12-14 questions for 60-100 minutes
2.Listening 6-9 passages, each containing 5-6 questions for 60-90 minutes
3.Mandatory break for minutes
4.Speaking 6 tasks (2 independent tasks & 4 integrated tasks) 20 minutes
5.Writing 2 tasks (1 independent tasks & 1 integrated tasks) 50 minutes

Test Section Number of Questions Timing
Reading 3-5 passages, 12-14 questions each 60-100 minutes
Listening 4-6 lectures, 6 questions each
2-3  conversations, 5 questions each
60-90 minutes
Break   10 minutes
Speaking 6 tasks : 2 indepandent and 4 intergrated 2 minutes
Writing 1 intergrated task
1 independent task
20 minutes
30 minutes

Englican International opens TOEFL-iBT Private class that the course consists of 4 main parts

1. Listening
2. Speaking
3. Reading
4. Writing

The course is classified into 4 segments according to student potentials.

Level 1: Beginner for students with 0-30 scores
Level 2: Lower-Intermediated for students with 31-60 scores
Level 3: Higher-Intermediated for students with 61-90 scores
Level 4: Proficiency for students with 91-120 scores

Remark: The student must pass Mock up test held by Englican in order to identify the language level.

          For students wishing to study in the universities in America must have at least 80 – 90 for bachelor degree admission and 90 – 100 for master degree and Ph.D. should be more than 100 scores. In order to improve total language scores, Englican has established 60-hour course to proceed through 1 level of student potentials and evaluate the student via Mock-up simulated test before allowing the student to take the actual exam.