คอร์สเรียน TOEFL-IBT

หลักสูตรคอร์สเรียน TOEFL-IBT

TOEFL iBT – (Internet based testing)

       TOEFL-iBT คือข้อสอบภาษาอังกฤษระดับสูง ที่ใช้ศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะยื่นเข้าเรียนที่ มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยองค์ประกอบของข้อสอบจะมีอยุ่ด้วยกัน 4 ส่วน คือฟัง พุด อ่าน และเขียน โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการสอบ 

ในปี 2019 ETS เจ้าของลิขสิทธิ์ การสอบ TOEFL-iBT ได้เพิ่มความยากและความซับซ้อนของข้อสอบ โดยเฉพาะในส่วน Independent speaking และ Independent writing จะเปลี่ยนโจทย์ให้ยาวขึ้นและซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งผู้เรียนจะต้องเตรียมความพร้อมและปรับตัวมากขึ้น ก่อนจะสมัครสอบ 

      โดยทาง Englican International-Thailand ได้สร้างหลักสูตรการเตรียมความพร้อม New TOEFL-iBT 2020 เป็นการติวตัวต่อตัว โดยผู้เรียนจะได้รับการแก้ไขงานเขียน ได้ตลอดหลักสูตร รวมไปถึงการแนะนำการเขียน SOP โดยผู้เชียวชาญ อดีต advisor จากประเทศสหรัฐอเมริกา

TOEFL-IBT Practice Tests


REGISTER COURSES

รูปแบบของข้อสอบ TOEFL-iBT

1. Reading 3–5 passages, each containing 12–14 questions 60–100 minutes
2. Listening 6–9 passages, each containing 5–6 questions 60–90 minutes
3. Break Mandatory break 10 minutes
4. Speaking 6 tasks (2 independent tasks , 4 integrated tasks) 20 minutes
5. Writing 2 tasks (1 independent tasks , 1 integrated tasks) 50 minutes

Test Section Number of Questions Timing
Reading 3-5 passages, 12-14 questions each 60-100 minutes
Listening 4-6 lectures, 6 questions each
2-3  conversations, 5 questions each
60-90 minutes
Break 10 minutes
Speaking 6 tasks : 2 indepandent and 4 intergrated 2 minutes
Writing 1 intergrated task
1 independent task
20 minutes
30 minutes

รายละเอียดคอร์สเรียน TOEFL-IBT

รูปแบบการเรียนการสอน

คอร์สเรียน TOEFL iBT จะประกอบไปด้วย SKILLS หลักๆ ทั้งหมด 4 SKILLS คือ การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน ซึ่งในแต่ละ Part ทางสถาบันจะมีรูปแบบในการสอนที่แตกต่างกันไปดังนี้

  • พาร์ท Speaking & Listening

ตัวผู้เรียนคอร์สเรียน TOEFL iBT จะได้เรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติหรืออาจารย์ไทยผู้ที่มีความคุ้นเคยกับการสอบ และเนื้อหา TOEFL IBT โดยตัวเนื้อหาจะเน้นสร้างความมั่นใจให้กับตัวผู้เรียนโดยการสื่อสารอย่างถูกต้องทั้งการฟังและการพูดในบทสนทนาต่างๆ

  • พาร์ท Reading

ตัวผู้เรียนคอร์สเรียน TOEFL iBT จะได้อ่านบทความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการสอบ และเทคนิคที่ใช้ในการอ่าน และการตอบคำถามแต่ละ passage เนื่องจากเวลามีจำกัด passage ละ 20 นาที ซึ่งในการสอบจะมีเวลาเพียง 60 นาที และมี passage ให้ทำ 3 passages

  • พาร์ท Writing

ตัวผู้เรียนคอร์สเรียน TOEFL iBT จะได้เรียน concept ของการตีความโจทย์ และการเขียนเชิง Academic เนื่องจากการเขียน Essay ใน TOEFL มีความแตกต่างจากการเขียน Essay ปกติ นักเรียนจะได้เรียนรู้ โครงสร้างของการเขียน การให้เหตุผล ทำให้สามารถเขียนได้ถูกต้องทั้งตัวเนื้อหา และหลักภาษา นอกจากนี้ ตัวผู้เรียนจะได้ฝึกการฟังโจทย์ และการเปรียบเทียบข้อมูล ซึ่งเป็นทักษะที่ต้องใช้ตอบคำถาม Integrated Writing Task

Englican International-Thailand เปิดติว คอร์สเรียน TOEFL-iBT Private class ในห้องเรียนส่วนตัว

โดยภายในคอร์สเรียน TOEFL-IBT แบ่งการสอนเป็น 4 ส่วน คือ

1. การฟัง (Listening)
2. การพูด (Speaking)
3. การอ่าน (Reading)
4. การเขียน (Writing)

อันดับ 1 ในการติว TOEFL-IBT ที่ Englican

โดย ทางโรงเรียนได้แบ่ง Segment ของนักเรียนเป็น 4 ระดับของความสามารถทางภาษาคือ

  • ระดับ 1 Beginner โดยมีคะแนนตั้งแต่ 0-30 score
  • ระดับ 2 Low-Intermediated โดยมีคะแนนตั้งแต่ 31-60 score
  • ระดับ 3 High Intermediated โดยมีคะแนนตั้งแต่ 61-90 score
  • ระดับที่ 4 Proficiency โดยมีคะแนนตั้งแต่ 91-120 score

หมายเหตุ : นักเรียนต้องผ่านการทำ e-placement test ของทางสถาบันเพื่อจำแนก Segment ระดับภาษาของผู้เรียน

เหตุผลที่ควรสมัครคอร์สเรียน TOEFL iBT ที่ Englican International-Thailand

        เนื่องจากข้อสอบ TOEFL iBT ต้องอาศัยความเข้าใจมากกว่าที่จะต้องท่องจำเป็น pattern ต่างๆ ทางตัวอาจารย์ที่สถาบันจึงเน้นความคุ้นเคยและความเข้าใจใน concept หรือกระบวนการการตอบคำถามต่างๆให้ถูกต้อง ตามเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ จุดเด่นที่แตกต่างจากสถาบันอื่นมีดังนี้

1. อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความรู้ความสามารถ ซึ่งล้วนแล้วแต่จบป.โท และเอก ในต่างประเทศ แตกต่างจากบางสถาบันที่ใช้อาจารย์ป.ตรี หรืออ.ฝึกสอน

2. เนื้อหาในการสอนมีมาตรฐาน เพราะตัวอาจารย์ผู้สอนมีการอัพเดทเนื้อหาให้ตรงต่อการสอบทุกปี และตรงจาก officials

3. บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นส่วนตัว ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก เนื่องจากเป็นคอร์ส Private

4. ผลการสอบของตัวนักเรียนเป็นไปตามเป้าหมายหากมีการทำตามที่อาจารย์แนะนำอย่างสม่ำเสมอ

เกณฑ์ในการชี้วัดคะแนน CEFR* เมื่อเทียบกับนักเรียน Englican International-Thailand

           

           จากตาราง เกณฑ์คะแนนที่ดีที่สุด TOEFL iBT จะอยู่ในระดับ C1 ซึ่งเป็นระดับสูงในการใช้ภาษา ทั้งความสามรถในการสื่อสารทั่วไป และความสามารถในการสื่อสารเชิงวิชาการ แต่ทั้งนี้นักเรียนไทยส่วนใหญ่ที่อยู่ในระดับมัธยมศึกษา จะสอบได้คะแนนที่อยู่ในช่วง A2 หรือ B1 (คะแนน ประมาณ 50 –  75) ซึ่งเมื่อเทียบสัดส่วนจากนักเรียนที่เรียนคอร์ส Private ทางขวาของตารางจะเห็นได้ชัดเจนว่า คอร์สเรียน TOEFL iBT ของทางสถาบัน Englican International-Thailand  สามารถเพิ่มคะแนนได้อยู่ในเกณฑ์ดีกว่า ดังนั้นผู้เรียนที่ได้เรียนคอร์สเรียน TOEFL iBT กับทางสถาบันจะมีแนวโน้มในการทำคะแนนได้สูงกว่าผู้สอบคนอื่นถึง 40% คือ ช่วง B1 ถึง B2 (คะแนนประมาณ 75 – 90) ยิ่งคะแนนมากยิ่งมีโอกาสที่จะสอบติด โดยเฉพาะการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยด้วยวิธีการ Ranking (คนที่ได้คะแนนสูงกว่าจะได้รับพิจารณาก่อน) โดยคะแนนที่ใช้ส่วนใหญ่ในการศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี จะอยู่ที่ 69 – 79 คะแนน และปริญญาโท หรือ เอก จะอยู่ที่ 79 – 100 คะแนน ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยหรืออัตราการแข่งขันในแต่ละรอบ

อันดับ 1 ในการติว TOEFL-IBT ที่ Englican

รายละเอียดการสอบและข้อกำหนดคอร์ส TOEFL-IBT

สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ สหรัฐอเมริกา จำเป็นต้องได้คะแนน มากกว่า 80-90 ในระดับปริญญาตรี และ ในระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก จะต้องได้คะแนนมากกว่า 90-100 ยิ่งถ้าเป็น Top University ใน อเมริกา ควรจะได้มากกว่า 100 เป็นต้นไป

สำหรับ การวางแผนเรียน TOEFL-iBT ที่ Englican International ในการเรียนเพื่อ เพิ่มระดับทางภาษา จะใช้ 60 Hrs ในการผ่านระดับภาษาของ Segment นั้น และทางสถาบันจะจัด Mock up test จาก Toefl-iBT เสมือนจริง เพื่อประเมินและทำนายคะแนนของนักเรียนให้แน่ใจ ก่อนอนุญาตให้นักเรียนไปสอบ

หากผู้เรียนมีความกังวลในเรื่องการสอบ TOEFL-iBT สามารถทำการทดสอบ TPO โดย Click รูปภาพด้านล่าง เพื่อวัดระดับคะแนนและเตรียมความพร้อมก่อนสอบ หรือหากอยากปรึกษาและวางแผนการเรียน สามารถทักมาที่ Line official: @englican 

FREE e-placement test

TOELF-iBT Course

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) is the standard test according to American educational standard that its purpose is for evaluating the test taker English skills and abilities. The result accepted to be the standard for international academic study and work permit in the countries using English.

The exam result is expired by 2 years counting from the date of taking the exam.

Previously, TOEFL was used for American university admission; however, it has recently been used in more than 7000 universities in at least 130 countries covering almost all universities in America, England, Australia, New Zealand, and Canada for not only regular admission but also scholarships.

TOEFL itself contains 4 main English proficiency parts of the exam including Speaking, Listening, Reading, and Writing. Each part may consist of integrated skills. Generally, the test will take approximately 4 and half hours for each round.

The format of TOEFL-iBT includes as follow;

1.Reading 3-5 passages, each containing 12-14 questions for 60-100 minutes
2.Listening 6-9 passages, each containing 5-6 questions for 60-90 minutes
3.Mandatory break for minutes
4.Speaking 6 tasks (2 independent tasks & 4 integrated tasks) 20 minutes
5.Writing 2 tasks (1 independent tasks & 1 integrated tasks) 50 minutes

Test Section Number of Questions Timing
Reading 3-5 passages, 12-14 questions each 60-100 minutes
Listening 4-6 lectures, 6 questions each
2-3  conversations, 5 questions each
60-90 minutes
Break 10 minutes
Speaking 6 tasks : 2 indepandent and 4 intergrated 2 minutes
Writing 1 intergrated task
1 independent task
20 minutes
30 minutes

Englican International opens TOEFL-iBT Private class that the course consists of 4 main parts

1. Listening
2. Speaking
3. Reading
4. Writing

The course is classified into 4 segments according to student potentials.

Level 1: Beginner for students with 0-30 scores
Level 2: Lower-Intermediated for students with 31-60 scores
Level 3: Higher-Intermediated for students with 61-90 scores
Level 4: Proficiency for students with 91-120 scores

Remark: The student must pass Mock up test held by Englican in order to identify the language level.

          For students wishing to study in the universities in America must have at least 80 – 90 for bachelor degree admission and 90 – 100 for master degree and Ph.D. should be more than 100 scores. In order to improve total language scores, Englican has established 60-hour course to proceed through 1 level of student potentials and evaluate the student via Mock-up simulated test before allowing the student to take the actual exam.

ติดต่อสอบถาม