TOEFL Institutional Testing Program


TOEFL ITP

          เป็นข้อสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ TOEFL ที่เป็นการสอบแบบใช้กระดาษในการทำข้อสอบ (Paper based) และยอมรับในประเทศไทยโดยใช้วัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ ข้อสอบ TOEFL สามารถวัดว่าคุณมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใด ในแต่ละทักษะ การฟัง ไวยกรณ์ และการอ่าน ทุกทักษะมีคะแนนเต็ม เท่ากับ 667 คะแนน TOEFL มีความสำคัญมาก เพราะใช้ในการการสมัครเรียนต่อ หรือ เป็นคุณสมบัติในการสอบเข้าและจบในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย และต่างประเทศที่ยอมรับผลสอบ TOEFL ITP ร่วมกัน อีกทั้งสามารถใช้สมัครงานในบริษัทข้ามชาติ แทนคะแนน TOEIC ได้

 


REGISTER COURSES

ข้อดี TOEFL ITP

1. ใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาต่อและจบการศึกษาในหลักสูตร ปริญญาตรี โท และ เอก ในโปรแกรมวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหิดล
2. ใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษ สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ยอมรับผลสอบ TOEFL ITP (ผลสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สอบ)
3. ใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษ ในตำแหน่ง Flight Attendant ของสายการบินพาณิชย์ เช่น EVA AIRLINE ในประเทศใต้หวัน ซึ่งต้องมีผลสอบตั้งแต่ 450 ขึ้นไป
4. ใช้เป็นผลสอบภาษาอังกฤษ สำหรับการสมัครงานในตำแหน่งอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ ในมหาวิทยาเชียงใหม่ และมหิดล
5. ใช้เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบ TOEFL iBT (Internet based testing)
6. ใช้เพื่อประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เชิงวิชาการ (Academic English Proficiency) ของตนเอง เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และผู้ที่สนใจทั่วไป ที่ต้องการวัดระดับภาษาอังกฤษ
7. ใช้เพื่อสมัครรับทุนการศึกษา หรือการเรียนภาษาในต่างประเทศ