ป้ายกำกับ: toefl / toefl itp / ติว toefl / ติว toefl itp

อร์สเรียน TOEFL – ITP

TOEFL Institutional Testing Program

          เป็นข้อสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ TOEFL ที่เป็นการสอบแบบใช้กระดาษในการทำข้อสอบ (Paper based) และยอมรับในประเทศไทยโดยใช้วัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ ข้อสอบ TOEFL สามารถวัดว่าคุณมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใด ในแต่ละทักษะ การฟัง ไวยกรณ์ และการอ่าน ทุกทักษะมีคะแนนเต็ม เท่ากับ 667 คะแนน TOEFL มีความสำคัญมาก เพราะใช้ในการการสมัครเรียนต่อ หรือ เป็นคุณสมบัติในการสอบเข้าและจบในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย และต่างประเทศที่ยอมรับผลสอบ TOEFL ITP ร่วมกัน อีกทั้งสามารถใช้สมัครงานในบริษัทข้ามชาติ แทนคะแนน TOEIC ได้


REGISTER COURSES

TOEFL ITP Structure

          เนื่องจาก ข้อสอบ TOEFL ITP เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถทั่วไปด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับความยากจึงไม่ได้เน้นเข้มงวดมากหากเปรียบเทียบกับการทดสอบด้านวิชาการอื่นๆ แต่ทั้งนี้ระบบการสอบของ TOEFL ITP ยังมีความท้าทายสำหรับนักเรียนไทยอยู่พอสมควร เนื่องจากเนื้อหาที่ทดสอบนั้นประกอบไปด้วยทักษะต่างๆที่สำคัญ ได้แก่ การฟัง (Listening Comprehension), การอ่าน (Reading Comprehension), และ การเขียน (Structure and Written Expression) ซึ่งมีคะแนนรวมทั้งหมดคือ 667 คะแนน และลักษณะของข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบทั้งหมด

Listening Comprehension

        ในส่วนการสอบ Listening Comprehension จะมีข้อสอบให้ทำทั้งหมด 50 ข้อ โดยจะมีเวลาในการสอบประมาณ 30 นาที โดยข้อสอบแบ่งเป็น Part ดังนี้

Part A จะมีบทสนทนาสั้นๆระหว่างคน 2 คน โดยผู้สอบจะต้องฟังและตอบคำถามโดยเน้นใจความสำคัญว่าใครทำอะไร

Part B จะเป็นข้อสอบที่มีบทสนทนายาวกว่าใน Part A และในแต่ละบทสนทนาจะมีชุดคำถามที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นตัวผู้สอบจะต้องจับใจความสำคัญ และเข้าใจบริบทของการสนทนาเพื่อนำไปใช้ตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง

Part C ในส่วนนี้จะมีการสนทนาหลายหัวข้อ ซึ่งอาจจะเป็นการบรรยายเรื่องยาว หรือมีหลายตัวละครในการสนทนาหัวข้อที่น่าสนใจ และมีคำถามที่เป็นชุดคำถามที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์ และความเข้าใจจากการฟัง

Structure and Written Expression

        ในส่วนการสอบหัวข้อนี้จะมีคำถามทั้งหมด 40 ข้อ โดยมีเวลาประมาณ 25 นาทีในการทำข้อสอบ ซึ่งลักษณะของคำถามจะเป็นแบบเลือกตอบทั้งหมดโดยในข้อสอบจะแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้

      1. Structure

ซึ่งในชุดคำถามของหัวข้อนี้จะเน้นเรื่องโครงสร้างของประโยคเป็นหลัก โดยการเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่างที่เว้นไว้ให้แต่ละข้อ คำถามโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับไวยกรณ์ การเชื่อมโยงโครงสร้างประโยค และการใช้คำให้ตรงกับความหมายของประโยคนั้นๆ

      2. Written Expression

เป็นลักษณะข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตอบ โดยจะมีประโยคมาให้ 1 ประโยค และมีการเน้นคำในประโยคนั้นมา 4 คำ ซึ่งตัวผู้สอบจะต้องเลือกคำ 1 คำ ที่ทำให้ประโยคนั้นผิดความหมาย หรือผิดโครงสร้าง ซึ่งหากเป็นนักเรียนไทยจะมีความคุ้นเคยกับชุดคำถามนี้เพราะเหมือนกับการทำโจทย์ Error Identification หรือการเลือกจุดที่ทำให้ประโยคผิดพลาดนั่นเอง

     3. Reading Comprehension

สำหรับหัวข้อการสอบหัวข้อสุดท้ายจะเป็นการทดสอบเรื่องการอ่าน โดยการอ่านจะประกอบด้วยชุดคำถามทั้งหมด 50 ข้อ และมีเวลาในการทำ 55 นาที ซึ่งหัวข้อคำถามจะเป็นบทความหลายบทความ โดยแต่ละบทความจะมีชุดคำถามในลักษณะของการเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด ซึ่งคำตอบจะต้องสัมพันธ์กับบทความแต่ละบทความ บทความใน TOEFL iTP จะเป็นบทความทั่วไป บทความเกี่ยวกับด้านวิชาการ หรือเป็นบทความที่น่าสนใจ ซึ่งมีทั้งบทความแบบสั้น และบทความแบบยาว

TOEFL ITP ใช้ทำอะไรได้บ้าง ?

1. ใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาต่อและจบการศึกษาในหลักสูตร ปริญญาตรี โท และ เอก ในโปรแกรมวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหิดล

2. ใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษ สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ยอมรับผลสอบ TOEFL ITP (ผลสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สอบ)

3. ใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษ ในตำแหน่ง Flight Attendant ของสายการบินพาณิชย์ เช่น EVA AIRLINE ในประเทศใต้หวัน ซึ่งต้องมีผลสอบตั้งแต่ 450 ขึ้นไป

4. ใช้เป็นผลสอบภาษาอังกฤษ สำหรับการสมัครงานในตำแหน่งอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ ในมหาวิทยาเชียงใหม่ และมหิดล

5. ใช้เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบ TOEFL iBT (Internet based testing)

6. ใช้เพื่อประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เชิงวิชาการ (Academic English Proficiency) ของตนเอง เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และผู้ที่สนใจทั่วไป ที่ต้องการวัดระดับภาษาอังกฤษ

7. ใช้เพื่อสมัครรับทุนการศึกษา หรือการเรียนภาษาในต่างประเทศ

เกณฑ์คะแนน CEFR* และ Performance ของนักเรียนสถาบัน Englican International-Thailand

คะแนน TOEFL iTP จะอยู่ในช่วง A2 จนถึง C1 ซึ่งผู้สอบส่วนใหญ่ที่สอบโดยไม่ได้มีการทบทวนเนื้อหาเบื้องต้น รวมถึงผู้สอบไม่คุ้นเคยภาษาอังกฤษ หรือไม่ได้ใช้ภาษามาน จะทำคะแนนอยู่ในระดับ 300 – 400 คะแนน ดังนั้นระดับ CEFR จึงอยู่ใน เกณฑ์ A2 สำหรับนักเรียนที่มีการทบทวน หรือการลงเรียนในคอร์สเรียนทั่วไปจะสามารถเพิ่มคะแนนให้อยู่ในช่วง A2 ถึง B1 ได้ (400 – 500 คะแนน) ซึ่งคะแนนระดับนี้เป็นคะแนนที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ทั้งนี้นักเรียนของสถาบัน ELC International-Thailand จะมีแนวโน้มทำคะแนนที่ดีกว่า ซึ่งจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ B2 ไปจนถึงเกณฑ์ C1 เมื่อวัดเกณฑ์เฉลี่ยแล้วนักเรียนของทางสถาบัน ELC International-Thailand จะมีแนวโน้มที่จะได้คะแนนมากกว่า ผู้สอบปกติอยู่ 1 ระดับของ CEFR

  ข้อแนะนำจาก อาจารย์ ELC International-Thailand สำหรับการสอบ TOEFL-ITP

         การทำข้อสอบ TOEFL ITP จำเป็นจะต้องเน้นความเข้าใจพื้นฐานของการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง การอ่าน และการเขียน โดยตัวผู้เรียนจำเป็นจะต้องฝึกฝนการใช้ภาษาบ่อยๆ ซึ่งการฝึกฝนการใช้ภาษา หากต้องการเน้นในการสอบ TOEFL ITP โดยเฉพาะ ทางสถาบันแนะนำว่าควรจะต้องฝึกภาษาทุกทักษะโดยมีแนวทางที่ชัดเจน ดังนั้นการเลือกเรียนคอร์สเรียนที่มีแนวทางที่ชัดเจนถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ตัวผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ซึ่งคอร์ส TOEFL ITP ของทางสถาบันจะเน้นแนวทางการเรียนแบบการฝึกทำโจทย์เป็นหลักเพื่อให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยในการเรียน และสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการสอบเพื่อให้ได้คะแนนสูงที่สุด ซึ่งคะแนนที่นักเรียนทำได้หลังจากการเรียนที่สถาบันจะอยู่ในช่วง 570 ถึง 620 หรือ ระดับ CEFR B2 ถึง C1 ซึ่งคะแนนนี้เป็นเกณฑ์คะแนนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผู้สอบคนอื่นๆที่ไม่ได้เรียน TOEFL ITP จากทางสถาบัน